Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betrekking hebbende OP de omwenteling in 1813/14. 553

[Verbaal 17 Dec. De Admiraal enz. neemt genoegen met de door hem Lieut. dies wegends gegevene Elucidatiën.

Informeert daarvan bij Extract dezes den meer gem. Lieu'. A. Bezemer],

96. Kikkert aan van der Hoop.

14 Dec. 1813

Ik heb de eer U E.G. te rapporteeren, dat ik op gisteren naar de Willemstad vertrokken ben en heden op den middag gearriveerd, ten einde de aldaar liggende en door den Franschen commandant2) van de te Hellevoetsluis gestationneerd geweest zijnde verlatene Flottille-vaartuigen te inspecteeren, en de noodige orders te stellen om gemelde bodems ten spoedigste in dien staat te brengen, dat dezelve naar Hellevoetsluis konden worden overgebracht.

Bij mijne komst aldaar heb ik de meeste vaartuigen s) in dien staat bevonden, dat dezelve door eenige weinige te doene reparatiën geschikt waren om naar Hellevoetsluis te worden overgebracht, zoodat reeds de korvet de Ajax, één schoener en één kanonneerboot, alsmede twee transportvaartuigen derwaarts zijn vertrokken, en door mij de noodige orders zijn gesteld, dat de overige ten spoedigste in dien staat zouden worden gebracht, om diezelfde destinatie te volgen. De meeste schadens, aan die vaartuigen toegebracht, bestaat in het inkappen der masten (als zijnde maar een die geheel buiten boord is gekapt), Loopend Touw-werk en het vernielen van eenige Zeylen, het overboord werpen van het Buskruid, het wegvoeren van al de kleine ammunitie, als Geweren, Pistoolen, Sabels enz. en het verstrooyen der Victualie ; zyndö ook door de Inwoonders en Boeren een meenigte Touwen zeilen en andere Behoeftens van die Vaartuigen ontvreemd, waarom dan ook aan de regeering deisteden Rotterdam, Schiedam, Dordrecht en Willemstad de noodige aanschrijving heb gedaan, om daar naar de striksten recherchen te doen met dat gevolg, dat bereids eenige van

') Uit Rotterdam. — Kopieboek van Kikkert. R. A.

*) De Fransche kapitein ter zee Halgan, die tegen middernacht van 5/6 December met zijne flottille, waarop het Fransche garnizoen van Hellevoetsluis, de reede dier plaats had verlaten en naar Willemstad gestevend was.

3) Op bevel van generaal Decaen te Antwerpen was Willemstad 10 Dec. ontruimd; de bemanning der flottille was mede afgetrokken, achterlatende een korvet, tien schoeners, drie kanonneerbrikken en zes kanonneerbooten.

Sluiten