Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

554 BESCHEIDEN UIT DE ARCHIEVEN DER MARINE,

die gestolene Goederen zijn achterhaald en in bewaring' genomen.

De kapitein-luitenant LUCAS provisioneel het commando in de Willemstad op zich genomen hebbende 1), heb ik doen vervangen door den kolonel en kapitein ter zee F. STOUT, en den eerstgemelden officier gelast, om zijne missie naar het Fransche hoofdkwartier betrekkelijk de uitwisseling van de Franschen Admiraal TRUGUET tegen de door de Franschen medegevoerde Hollandsche gijzelaars en den heer TULLINGH te effectueeren.

De Regeering van de Willemstad was reeds vóór mijne aankomst door den heer LUCAS uit den eed ontslagen en diegenen, welke in den jare 1794 hadden gefungeerd, provisioneel daarmede belast.

De Engelsche Generaal COOKE 2), welke zich met een gedeelte van zijn korps mede aldaar bevond, was voornemens, zoodra het overige zijner manschappen, welke nog heden van Hellevoet wierden gewacht, zoude zijn aangekomen, op morgen naar Geertruidenberg en van daar op Breda te vertrekken, zijnde de noodige orders gesteld tot het transporteeren der artillerie en bagage.

De in Hellevoetsluis binnengevallen Engelsche korvet en drie brikken, op dat punt niet benoodigd zijnde, om tegen de Fransche flottille te ageeren, heb ik ingevolge het verlangen van den Engelschen admiraal YOUNG dezelve laten vertrekken naar de Roompot.

97. Kikkert aan van Zuylen van Nijevelt.

14 Dec. 1813 3)

Ter rescriptie van UEd. missive van 12 dezer 4) dient dat, daar den kapitein DlBBETZ door mij met den dienst der marine te Hellevoetsluis belast is, ik hebbe goedgevonden, UEd. onder hem te stellen en U te gelasten, om alle orders

') Zie noot 1 op blz. 342.

2) Generaal COOKE commandeerde de garde-bataljons, die den 6en Dec. te Scheveningen geland waren en den ioen en n^n d.a.v. uit den Haag naar het eiland Voorne waren gemarcheerd. Op het vernemen van de ontruiming van Willemstad door de Franschen was hij onmiddellijk met een deel zijner troepen daarheen getrokken.

3) Uit Rotterdam. — Kopieboek van Kikkert. R. A.

4) De inhoud van dien brief is niet bekend. Er kan mededeeling 1» zijn gedaan van de commissie, die van Zuylen den i9en Nov. had ontvangen, om het commando op zich te nemen van de reede van Helvoe-

(z ie hiervóór blz. 58, no. 1). Kikkert schijnt dit als zelfstandig comt mando niet te hebben willen erkennen.

Sluiten