Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58o

KORTE MEDEDEEL1NGEN.

Vereenigde Staten.

Omtrent de 6 dit jaar aan te bouwen torpedobootjagers, de nummers 63 tot 68 worden de volgende kenmerken medegedeeld : Lengte 94.5 M., breedte 9.1 M., diepgang 2.9 M., waterverpl. 1126 ton. Bewapening 4 kns. v. 10.2 cM. en 4 drielingtorpedokanonnen. Turbines. Olie als brandstof. Deze vaartuigen onderscheiden zich dus alleen van hunne voorgangers, doordat de dubbelkanonnen door drielingkanonnen vervangen zijn.

In de Ver. Staten is een volkomen uit metaal bestaand duikerpak gemaakt, waarover „Scientific American" de volgende bijzonderheden openbaart. Het drukvaste buitenlichaam bestaat uit een aluminium alliage en weegt ongeveer 218 K.G. De voor de bewegelijkheid geëischte geledingen worden door goed afsluitende kogelgewrichten aan elkaar verbonden. Geringe op deze plaatsen binnengedrongen hoeveelheden water worden door een in het ruggestuk opgestelde door lucht bewogen pomp, die uit eiken voet van het pak zuigen kan, verwijderd. De uitlaat van de aanzetlucht der pomp geeft den duiker de voor het inademen benoodigde lucht. Door een gewapende buis wordt behalve een telefoon en een lichtkabel een buis voor de aanzetlucht in het duikerpak gevoerd. Door cle buis ontwijkt ook de uitgeademde lucht van den duiker.

Het ligt voor de hand dat het vervallen van den hydrostatischen druk voor den duiker belangrijke voordeelen geeft. Men kan in grootere diepte dan tot nu toe werken. Bij het gebruikelijke duikerpak ligt de grens tusschen 30 en 40 M., terwijl bij het nieuwe pak misschien 100 M. bereikt kan worden. De arbeidstijd onder water is zelfs bij groote diepte minder beperkt, omdat de duiker geen last van overdruk heeft. De duiker kan met groote snelheid weder bovengebracht worden, omdat het organisme aan geen atmosferische drukverandering is blootgesteld, die een gelijdelijke overgang eischt. De mogelijkheid telefonische mededeelingen te kunnen doen, voorkomt vergissingen.

Bij de in Long Island baai genomen proeven, werden twee duikers in ongeveer 3 minuten op den 64 M. diepen zeebodem afgelaten en na ongeveer 10 minuten tusschentijd in Vs minuut weer aan dek van het duikvaartuig gebracht. Of de duiker zich kan bewegen en of hij kan werken wordt niet vermeld.

Sluiten