Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INRICHTINGEN A. B. VAN GROOTE SCHEPEN GEPLAATST ZIJN ? 669

Eindelijk is het nog mogelijk dat de lanceerinrichtingen achterlijker dan dwars geplaatst zijn.

B kan, indien bijv. de lanceerinrichtingen een hoek van + 370 achterlijker dan dwars geplaatst zijn, op A lanceeren van uit de positie B III, dat is op een gevechtsafstand van + 8600 meter.

De vraag is nu hoe moeten de lanceerinrichtingen geplaatst worden ? De plaatsing sub I, n.1. voorlijker dan dwars, dient mijns inziens verworpen te worden omdat de torpedo dan in de practijk niet gebruikt zal kunnen worden.

De keuze bestaat dus tusschen dwars of achterlijker dan dwars.

Om tusschen deze twee te beslissen dient de trefkans der torpedo beschouwd te worden.

De plaatsing achterlijker dan dwars geeft het voordeel, dat de torpedo op nog grootere gevechtsafstanclen te gebruiken is dan bij plaatsing der lanceerinrichting dwars uit.

Bij laatstgenoemde plaatsing is de trefhoek echter ± 900. Bij plaatsing onder eene eenigszins belangrijke hoek achterlijker dan dwars is die trefhoek kleiner, dus de afmeting van de schijf kleiner (/ sinus trefhoek).

Ook geeft bij deze trefhoeken een fout in misschatting van de koers van den vijand grooter afwijking. Om deze redenen is de trefkans bij een trefhoek van ± 900 het grootst. Daarom is eene plaatsing der lanceerinrichtingen ongeveer dwarsuit aangewezen. Ten einde in de meeste gevallen te kunnen lanceeren, zonder dat koersverandering daartoe noodig is, zou het noodig zijn dat de lanceerinrichtingen over een kleinen hoek van bijv. ± 200 gebakst konden worden. Zulks is tevens noodig om het mogelijk te maken dat meerdere schepen één gezamentlijk mikpunt kiezen.

Is de techniek niet zoover gevorderd, dat zij lanceerinrichtingen kan leveren die over dezen kleinen hoek te baksen zijn, dan is het m. i. een eisch dat zich aan iedere zijde minstens drie lanceerinrichtingen bevinden waarvan er één dwars uit en de beide anderen onder een kleinen hoek (± io°) respectievelijk voorlijker en achterlijker dan dwars geplaatst zijn.

Staan alle lanceerinrichtingen aan eene zijde in dezelfde richting (bijv. dwars uit), dan kan slechts in één positie gelanceerd worden.

Er zal dan veel meer gemanoeuvreerd moeten worden voor de lanceerpositie ; men maakt daardoor van de grootafstand-torpedo te veel een gelegenheidswapen.

Daar tegenover staat, dat men — eenmaal in die positie

Sluiten