Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

676 verbeterde nieuwe getijconstanten voor

waaruit de veel grootere overeenstemming blijkt tusschen de kappa-getallen onderling, gevonden uit de verschillende series na' toepassing der correcties. Voor Kv het getij met de grootste amplitude, zijn de resultaten zeer fraai. Slechts 2 series n°. 19 en 20 geven zoowel voor S2 als Kx een belangrijk verschil.

Berekenen we evenals SMITS de gemiddelde afwijkingen van de kappa-getallen, dan vinden we:

Gemiddelde afwijking voor S3 volgens smits = 8°.7

,. ,, ,, ,, na toepassing tafel Vb = 6°.5

,, ,, ,, Kt volgens Smits = io°.6

„ „ „. ,, na toepassing tafel VII = 2°.7

Voor Kj bedraagt deze afwijking dus slechts l/i van die door Smits gevonden.

Laten we de series n°. 19 en 20 buiten beschouwing, zoo worden cle gemiddelde afwijkingen: voor S2 5°.o en voor K, 20.2.

Om de gevonden kappa-getallen te kunnen vergelijken met de gemiddelden der uit 2 jaarreeksen berekende waarden, moet eerst het kappa-getal voor Ki gevonden met 140 vermeerderd worden, daar smits steeds de fout maakt, om voor het „astronomisch argument" van de waarde te nemen, die behoort bij het begin van het waarnemingstijdvak, inplaats van die voor het midden; hetgeen voor een serie van 28 dagen een verschil geeft van 140. Doen we dit, zoo krijgen we:

Gemidd. uit

Smits. Verbeterd. 2 jaarreeksen.

Kappa-getal S2 7°.4 9°-8 i3°-7

» K] 308°.4 326°.o 327°-i

De verschillen der verbeterde kappa-getallen met de gemidd. uit 2 jaarreeksen zijn zeer gering, voor Kx slechts i°.i = 0.1 uur.

Wat betreft de zekere orde, die volgens smits in de gevonden waarden aanwezig schijnt te zijn, deze is er na toepassing der correcties geheel uit, daar in de formules, waarmede deze berekend zijn, de middelbare zonslengte voorkomt, wat de schijnbare jaarlijksche gang verklaart.

De overige constanten zijn zoo niet te verbeteren, daarvoor moet de door mij aangegeven methode in haar geheel vanaf de waarnemingen worden toegepast. Ongetwijfeld zal hierdoor ook de overeenstemming der overige constanten, berekend uit de verschillende series onderling, een ver-

Sluiten