Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCHOUWINGEN OVER DE „NIEUWE DIENSTREGELING DER ZEEOFFICIEREN AAN BOORD VAN VARENDE OORLOGSSCHEPEN".

Op den ien Mei 1914 is, bij wijze van proef, voor den tijd van één jaar, een nieuwe dienstregeling voor zeeofficieren aan boord van varende oorlogsschepen ingevoerd.

Ten einde het aan belangstellenden, die aan boord de dienstregeling nog niet medemaakten en ook geen inzage kregen van den tekst dezer regeling, gemakkelijk te maken de hiernavolgende beschouwingen te beoordeelen, volge hier het „Extract" met „Bijlage", zooals dit door Z. Exc den Minister van Marine aan de C. O. der schepen is toegezonden.

DEPARTEMENT VAN MARINE.

Bureau B. EXTRACT. No. 36. Bijlagen:

!_ 's-Gravenhage, 20 April 1914.

Ik heb de eer UHEG mede te deelen, dat door mij wijziging is gebracht in de dienstregeling der zeeofficieren, zooals deze thans in het „Reglement op den mwendigen dienst aan boord van Hr Ms oorlogsschepen" is voorgeschreven.

In de eerste plaats zal aan de luitenants ter zee, chefs der divisiën een meer belangrijk aandeel in — en een grooteren invloed op den scheeps- en wachtdienst worden toegekend, dan thans het geval is.

In verband hiermede en voor eene goede voorziening in den wachtdienst, acht ik het noodzakelijk, dat de chefs en de overige officieren der divisiën steeds dezen dienst verrichten met de onderofficieren en manschappen hunner eigen divisie.

Ook van de diensten der adelborsten der iste klasse, wier opleiding er op gericht is, hen bij hunne intrede op de actieve vloot als bruikbare officieren voor den scheepsdienst af te leveren, kan op

Aan

den Commandant der Zeemacht in O.-I.

den Commandant der Marine te Willemsoord.

de Directeuren en Commandanten der Marine te Hellevoetsluis en te Amsterdam,

Sluiten