Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

744 DE TAAK VAN DEN OFFICIER VAN GEZONDHEID AAN BOORD

Staat van bedrijfsongevallen en ziekten, waarbij geneeskundige hulp is verleend door Hr. Ms in de maand 19 .

. ... n . ... , r. , Aard van het Korte mededee-

Initialen van Initialen van Ouder- . , , ... , ,. _„-_v«*

I Kwaliteit, bedrijfsongeval lingen over het

het schip. den patiënt. dom. of de ziekte. verloop enz.

—~~— I

I I

Deze lijsten gaan aan het einde van het jaar naar den Inspecteur van den Geneeskundigen Dienst, van waar zij gezonden worden naar den Hoofdinspecteur der Visscherij, door wiens zorg zij worden gepubliceerd in de Jaarverslagen der Visscherijinspectie, evenals dit geschiedt met de staten van het Hospitaalkerkschip „de Hoop". Hieruit het percentage zieken op de Hollandsche haringvloot te berekenen, is onjuist, daar wij gezien hebben, dat ook door anderen, dan Hr. Ms politiekruisers en het hospitaal-kerkschip „de Hoop", hulp wordt verleend. De officier van gezondheid zal bij zijne bezoeken aan vreemde politiekruisers, hospitaalschepen en ziekenhuizen alle gevallen van behandelde Hollandsche visschers verzamelen en deze als bijdragen zenden aan den hoofdinspecteur der visscherij, zooals trouwens dit jaar is geschied.

Allerlei gegevens van waarde zijn uit deze statistieken te lezen. Nemen wij bijvoorbeeld den maandelijkschen staat van den officier van gezondheid. Bij de rubriek „Initialen van het schip" zal men kunnen zien hoe groot het aantal Hollandsche, hoe groot het aantal vreemde loggers is, dat geholpen wordt. De ouderdom van den patiënt leert ons welke leeftijd het meest weerstandbiedend is in het bedrijf; de kwaliteit hoe de ziekten verdeeld zijn over schipper, stuurman, oudste enz. De rubriek „aard van het bedrijfsongeval of de ziekte" welke ziekten er al zoo voorkomen en in welk aantal. In de korte mededeelingen vinden wij dan de oorzaak, de duur der ziekte, en de afloop, welke rubriek dus ook bij eventueele navraag van de reederij van groot gewicht is. In zijn registers zal de medicus den naam van den persoon voluit boeken, doch publicatie van deze initialen lijkt rnij een schending van het beroepsgeheim. Heeft men nu alle gegevens nagegaan, dan blijft nog het probleem van voorkomen der ziekten en dit is alleen op te lossen, door een goede hygiënische opvoeding van en onderwijs aan den schipper en bemanning. De meeste schippers hebben aan

Sluiten