Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HR. MS. POLITIEKRUISERS OP DE NOORDZEE. 745

den wal, zooals gezegd les gehad maar een herhalingsonderwijs is noodig. Toen in 1913 de nieuwe medicijnkist ingevoerd werd, trof ik in verscheidene gevallen op de Noordzee schippers aan, die zich niet aan de nieuwe „zalfdoos" waagden, daar zij den inhoud er van niet kenden en er dus niet mee om wisten te gaan. In verband hiermede werden door mij op last van Z. E. den vice-admiraal, te IJmuiden en te Vlaardingen, tijdens het bezoek van Hr. Ms. „Zeehond" aan deze havens voordrachten gehouden over de nieuwe medicijnkist en hare toepassing op de visscherij. Deze voordrachten zouden elk jaar kort voor het uitvaren der visschersvloot herhaald kunnen worden in de voornaamste havenplaatsen voor schippers en opvarenden, in overleg met de visscherij-inspectie, de reeders en de schippersvereenigingen.

Op de visscherijexamens lijkt het mij wenschelijk den candidaat te ondervragen over de medicijnkist en de toepassing daarvan bij de voornaamste ziekten van de visscherij.

Dat de officier van gezondheid de gelegenheid niet zal laten voorbij gaan om de zeemiliciens bij zijn verplichten cursus voor eerste hulp bij ongelukken, aan boord van den politiekruiser te halen, spreekt van zelf.

Opvoeding in hygiëne en herhalingsonderwijs dit is het voornaamste!

De officier van gezondheid kan zijn taak nog uitbreiden door zich af te vragen waar de visscher zijn heil zoekt, als hij in den vreemde vertoeft. Hij zal dan zien dat er te Lerwick voor de visschers goed gezorgd wordt; bij zijn bezoek aan het hospitaal zal hij merken dat daar door de goede zorgen van het Algemeen Nederlandsen Verbond een Hollandsche bibliotheek is gesticht voor onze visschers. In de consistoriekamer der Sint Clemenskerk zal hij de Hollandsche visschers aantreffen met brieven schrijven naar huis onder de hoede van twee predikanten, die Zondags in deze kerk preeken; dit werk gaat uit van een Nederlandsche vereeniging. In het huis van de Royal National Mission to the Deepseafishermen vindt hij Duitsche en Engelsche visschers, die hier komen uitrusten; hier is ook een goedkoope gelegenheid voor hen om een bad te nemen, waarvan meest Engelschen gebruik maken. Het gevolg van al dit streven is, dat onder onze visschersvloot alcoholisme en prostitutie weinig slachtoffers maken.

Over de werkzaamheid der vreemde marines in het geneeskundige gedeelte van het politietoezicht, moet ik tot mijn spijt mededeelen dat het uitbreken van den oorlog mijnen nasporingen paal en perk heeft gezet, zoodat ik slechts van

Sluiten