Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

746 DE TAAK VAN DEN OFFICIER VAN GEZONDHEID AAN BOORD

enkele landen gegevens heb. In de eerste plaats dien ik te noemen de Fransche marine, daar hier het geneeskundig politietoezicht op de visscherij het meest is uitgewerkt.

De Fransche visschersvloot vischt op de Noordzee, in de IJslandsche wateren en bij New-Foundland en Saint-Pierre en Miquelon, dus in barre klimaten. De ontberingen die geleden worden zijn groot, het aantal zieken en schipbreukelingen talrijk; besmettelijke ziekten, onzindelijkheid, alcoholisme zijn daar nog steeds groote plagen. Een choleraepidemie onder de visschers deed de regeering ingrijpen en hiervoor werden de officieren van gezondheid der marine aangewezen.

De resultaten van dit werk kan men elk jaar lezen in de „Archives de Médecine navale" waaruit blijkt clat de toestanden zeer veel verbeterd zijn. Elk jaar vóór het uitvaren der visschersvaartuigen houden officieren van gezondheid van de marine voordrachten over hygiëne enz. in de havenplaatsen. De Minister van Marine looft verder elk jaar prijzen uit voor die schepen, die, wat bemanning en schip betreft, in den zindelijksten staat worden aangetroffen op het vischterrein ; de beoordeeling hiervan geschiedt door den commandant en den officier van gezondheid van den politiekruiser. De medicijnkist, die evenals bij onze visschersvloot aan den wal voor het vertrek wordt geïnspecteerd door nietdeskundigen, wordt op zee door den officier van gezondheid nagekeken (de zoogenaamde contre-inspection).

In de Duitsche marine worden op de politiekruisers in hoofdzaak geplaatst de zeemilicien-haringvisschers, vooral ook met het doel hen door den officier van gezondheid te laten opleiden. Dr. VON WlLUCKi wijst in zijn artikel er op, dat een hygiënische opvoeding den staat menig milicien zal toevoeren, die anders afgekeurd moest worden.

De plaatsing van den officier van gezondheid op de visscherij duurt meestal twee jaar. Voor dien tijd wordt de officier van gezondheid eerst gedetacheerd op het zoölogisch station te Helgoland. Verschillende opdrachten van de regeering b.v. drinkwateronderzoek op loggers enz. moet hij uitvoeren.

In Spanje en Italië staan de visscherijen, wat de gezondheidstoestanden betreft, geheel onder controle der marine.

De eischen die men nu in ons land aan den officier van gezondheid stellen kan, zijn: i° vrij te zijn van zeeziekte, gezien het wankele evenwicht onzer politiekruisers, 2°. bekendheid met het bedrijf, de hygiënische toestanden en de literatuur daarover. In verband hiermede kan de officier van

Sluiten