Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MILITAIRE GEREEDHEID. )

Door Naval Constructor RlCHARD D. GATEWOOD U. S. Navy.

Met toestemming van den schrijver vertaald uit de „United States Naval Institute Proceedings", Mav—June, 1914, door H. L.

Motto: Given to strong delusion, wholly believing a lie,

Ye saw that the land lay fenceless, and ye let the months, go by Waiting some easy wonder: hoping some saving sign. ...

Het gereed zijn voor den strijd en de besturing van de verschillende wapens leveren in ieder land moeite genoeg op, maar nergens ter wereld meer dan in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika.

Onze geografische ligging en het ontbreken van bindende overeenkomsten met andere naties hebben ons geplaatst in een zoodanigen toestand van "Splendid isolation" dat de groote massa van deze vredelievende en voor vrede opkomende natie weigert zich een juiste voorstelling te maken van de noodzakelijkheid om voor den strijd gereed te zijn en van de groote moeilijkheden, die aan het voeren van een oorlog verbonden zijn.

De geest, die onze republiek beheerscht, is niet vatbaar geweest voor zulk een vooruitziende politiek, welke zich gereed maakt voor een zeer bepaalde militaire taak, en is eerder geleid geworden door bepaalde invloeden dan door het gezond verstand. Bovendien zijn we sinds meer dan een eeuw niet met een groote mogendheid in oorlog geweest; en hebben wij ons, daar we nooit een strijd met ongelukkige afloop gekend hebben, uitsluitend laten bezighouden door industrie en binnenlandsche aangelegenheden, ons omgevende door een pantser van onverschilligheid, hetwelk de lessen der geschiedenis vergeefs getracht hebben te doorboren.

Desniettegenstaande zijn andere naties en de meerderheid

') Noot van den schrijver. — De schrijver wenscht hier zijn dank te betuigen aan den Commander f. H. schofield, u. S. N., aan commander C. t. Vogelgesang, u. S. N., en aan Pay Inspector S. Mc gowan, u. S. N., voor hunne vele waardevolle opmerkingen en voor hunne openhartige en zich moeite gevende kritiek van dit opstel, tijdens de gereedmaking ervan. Het oorlogsplan is hoofdzakelijk het werk van Commander SCHOFIELD.

Dit stuk werd geschreven naar aanleiding van den jaarlijks terugkeerende prijsvraag van het U.S. Naval Institute jte Anuapolis, Maryland en bekroond met een eervolle vermelding.

Sluiten