Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

756

MILITAIRE GEREEDHEID.

Eenige macht moet beslissen, wat den bovenrang moet hebben, indien tegenstrijdige belangen zich in den oorlog voordoen. Ieder onderdeel schijnt in eigen oog van overwegend belang te zijn en alleen het oog, dat alle belangen kan overzien en zich zoodanig kan instellen, dat ze het resultaat kan zien van iedere militaire zet in het spel der hoogere strategie, moet geraadpleegd worden, indien zich tegenstrijdige eischen voordoen. Het meesterschap op beide van twee zeeën kan voordeden aanbieden ; twee verbindingslijnen kunnen beschikbaar zijn, terwijl het maar mogelijk is er een te verdedigen; de veiligheid van een ding kan verzekerd worden door een ander op te offeren; een stap terug kan noodig zijn om twee stappen vooruit mogelijk te maken. Er moet een macht zijn die beslist, en onder overigens gelijke omstandigheden zal die macht de beste beslissing nemen, die zichzelf versterkt heeft door langdurige studie en beraad, die de militaire factoren nauwkeurig weegt en voldoende ervaring heeft om flink en zonder vrees besluiten te nemen

Zulk een richtende macht is bovendien noodzakelijk om den last van den opperbevelhebber der strijdmacht zooveel mogelijk te verlichten door te voren in algemeene trekken een plan vast te stellen, door aan te wijzen, waar het aanwenden van kracht het grootste voordeel voor het land zal opleveren en door te voren de vele factoren, die in den oorlog optreden, te beschouwen en tegen elkaar te wegen. Of men deze richtende macht nu generale staf noemt of „general board", „strategie board" of afdeeling voor de vlootoperaties, komt er niet op aan zoolang ze behoorlijk haar werk doet, want het is zeker, dat zoowel het volmaakte instrument, de ervaren gebruiker, als de voorbereidende richtende macht in gelijke mate noodzakelijk zijn, wil maritieme kracht met wat noodzakelijk is in den zeeoorlog, het meesterschap in een bepaalde zee of zeeën beloond worden.

En nog

wat zou het veel beter zijn, indien we een

aantal officieren bezaten, te voren geoefend zoowel door de bestudeering van andere oorlogen als door strategische en tactische spelen en die, doordat ze steeds hierdoor geïnspireerd, hunne gedachten geconcentreerd hielden op de verschillende vraagstukken, die zich bij ons voordoen, in staat waren deze dadelijk op te lossen.

Het beste personeel van de wereld, de beste kanonniers, de mooiste schepen, kunnen het land niet baten, indien het in gebreke blijft de mogelijkheden te overzien, die het bericht

Sluiten