Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MILITAIRE GEREEDHEID.

759

luidt: ,,A la guerre, les hommes ne sont rien, c'est un homme qui est tout".

Indien men dezen oppersten bevelhebber gekozen heeft, is het noodzakelijk hem de meest mogelijke ruimte van handelen te geven binnen de grenzen van zijn duidelijk omschreven opdracht; de onbelemmerde uitvoering van zijne bevelen moet aan hem mogelijk gemaakt worden, de details en wijze van uitvoering behooren geheel en volkomen een uitvloeisel te zijn van zijn genie. Indien men hierin tekort schiet, toont men niet alleen weinig vertrouwen te hebben in de bekwaamheid en bezonnenheid van den opperbevelhebber, maar geeft men tevens blijk de vaderlandsliefde van de geheele strijdmacht onder zijn bevel in twijfel te trekken.

Hoe goed zag de oudere PlTT dit in en hoe onbegrensd zouden de mogelijkheden voor zijn land geweest zijn, indien de zon van zijn macht een halve eeuw later, in de dagen van Nelson, geschenen had. ,,De koning", schreef PlTT eens, „acht het zeer nadeelig voor den dienst, om voor mogelijke toevallige omstandigheden, die zich kunnen voordoen, bijzondere orders en aanwijzingen te geven". Denk u de gevoelens, gewekt in een admiraal, die orders van hem ontving met de volgende persoonlijke toespeling op zijn trouw en bekwaamheid als deze „de koning vertrouwt op uw welbekende ijver en activiteit", of „voorziet een zeer krachtig optreden". Bestaat er een beter voorbeeld voor het samenstellen van bevelen en van het vertrouwen in een opperbevelhebber, dan zijn order aan AMHERST : „Het is de wensch van Z. M„ dat ge een inval in Canada zult beproeven, hetzij te Crownpoint of te La Galette of op beide plaatsen, al naar ge uitvoerbaar zult achten en vervolgens zoo mogelijk Montreal of Quebec zult aanvallen of beide plaatsen achtereenvolgens met dat gedeelte van het leger, dat ge dan onder uw onmiddellijk bevel zult hebben, in zijn geheel of door het te verdeelen en aan de onderdeden bepaalde opdrachten te geven al naar ge in verband met uwe plaatselijke kennis of tengevolge van onverwachte gebeurtenissen, die hier niet te beoordeelen zijn, zult mogelijk achten".

Het Oorlogsplan.

Aangenomen nu dat de behoefte aan een „joint plan-making body", overtuigend en gebiedend is aangetoond, wat zou dan in bijzonderheden precies zijn werk zijn?" Geen van de groote autoriteiten op militair gebied heeft ooit gewaagd zulks op schrift te stellen. Genaderd tot de details, noodig

M. 1914—1915. 47

Sluiten