Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BETREKKING HEBBENDE OP DE OMWENTELING IN 1813/14. 775

rende, met last om alle de ponten naar Werkendam te zenden, teneinde klaar te leggen, om de bagage, zoo die aankomen zoude, over te voeren, en omstreeks een uur daarna wederom een ordonnance van den ritmeester te Werkendam commandeerende, met last om mij uit naam van bovengen, generaal te zeggen, om alle de hengsten in gereedheid te houden, om in cas van retraite dadelijk de

troupes van over herwaarts te brengen

Heden middag omstreeks 2 uur heeft men uit Gorcum begonnen op onze kanonneerbooten, welke voor Sleeuwijk lagen, te canonneeren, hetgeen dezelve genoodzaakt heeft, zich buiten het vuur van de batterijen te retireeren, alzoo zij met hun geschut daartegen niets konden uitvoeren, wordende zij door 24 <$ers beschoten. Intusschen heb ik dezelve na den middag weder voorwaarts doen gaan, omdat zij in die positie de flanken der voorposten aan de waterzijde dekken

Heden avond komt er nog bericht in, dat er uit Gorcum naar den kant van Vuren een uitval gedaan is, waarbij de Pruisen 4 gekwetsten bekomen hebben.

117. Kikkert aan Keiler.

22 Dec. 1813. ')

Zoo ontvang ik Uwe missive van heden namiddag ten 3 uuren. Gepasseerde nagt kreeg ik reeds de tijding, dat eenige Franschen zich voor Breda vertoond hadden, ja, heden morgen zeiden mij twee Hollandsche officieren, die gepasseerden Vrijdag van Antwerpen gedeserteerd zijn, dat na zij op gisteren na den middag Breda hadden verlaten, eenige kanonschoten gehoord te hebben, maar van een zeer korten duur. Tusschen Geertruidenberg en Willemstad hadden zich ook eenige vijandelijke troepen laten zien, als 270 man infanterie en 60 kavallerie, waarom de Engelschen op Willemstad geretireerd zijn. In Antwerpen waren slechts 14000 man, meest onbedrevene troepen, welligt hebben deze zich eens laten zien.

Zoo U.E. alle de bij U zijnde kanonneerboten niet tot de defensie of tot het blokkeren van Gorcum benodigt hebt, zend dan de overige na de mond van de Kil. Ik heb zoo order bekomen om die Batterijen in orde te brengen, en vertrek morgen derwaarts over Dordt, om van daar hout en

!) Uit Rotterdam. — Kopieboek van Kikkert. R. A. M. 1914—191 5.

48

Sluiten