Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BETREKKING HEBBENDE OP DE OMWENTELING IN 1813/14. 777

119. Verdooren aan Van der Hoop.

19—25 Dec. l)

Ter meerdere beveiliging van de Zuiderzee den luit.-kolonel Noov opgedragen het commando over eene divisie kleine vaartuigen, bestaande in 1 schoener, 6 kanonneerbooten en 2 waterschepen, om in de Zuiderzee tot aan het Vlie te kruisen, 2 derzelver kanonneerbooten op de hoogte van Enkhuizen komende, naar het Oude Schild zendende, om zich onder de orders van den Luit.-Col. Drieman 2) te stellen.

120. Kikkert aan Commissaris van wapening. 3)

22 Dec. 1813. 4)

Ik geef U kennis dat door mij de bemanning van een schoener is bepaald als volgt:

Een officier, een cadet, een 2e, 3e of 4e stuurman, een bootsman, een quartiermeester, een constabelsmaat, een botteliersmaat, een koksmaat, tien matrozen van de ie, tien matrozen van de 2e, 8 matrozen van de 3e klasse, twee jongens, een derde chirurgijn, een stuurmansleerling;

Voor een kanonneerboot:

Een officier, een 3e of 4e stuurman of cadet, een bootsmansmaat of kwartiermeester, een constabelsmaat, een koksmaat, acht matrozen van de ie, tien matrozen van de 2e klasse, twee jongens.

J) Uit A'dam. — Beknopt verslag van de voornaamste verrichtingen van 19—25 Dec. Arch. dept. van marine.

'2) Zie hiervoren in de tabel op blz. 343 en blz. 546 noot 1.

3) Sinds 26 Nov. waren als chefs van diensten in hunne betrekkingen gehandhaafd of aangesteld de heeren :

hoek, directeur van uitrusting; adj. Obreen te Dordrecht;

Glavimans, constructeur;

Van Buren, betaalmeester;

cool, directeur van de lijnbaan ;

De Munnick, commissaris der comptabiliteit;

De la hayze, comms. der revuën, hospitalen en vivres;

Michorius, comms. der wapening en der prijzen;

Serrurier, i (ingenieur?) inspecteur;

Bruyning, chef van de artillerie;

conducteur De Grave, ingenieur van de maritieme werken; Van de Velden, secretaris der marine; Van den Berg, luitenant-geweldiger.

4) Uit Rotterdam. — Kopieboek van Kikkert, R. A.

Sluiten