Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betrekking hebbende op de omwenteling in 18 i 3/14. 783

you are requested to supply with a crew if it is possible to you and then to send them down immediately to admiral young at Tholen or Bergen op Zoom where he might desire to have them. If it was our power to procure a crew to those Boats we should not trouble you so much, but we not being able to do it you will excuse I hope my demandes.

133. Bezemer aan Verdooren.

26 Dec. 1813. l)

Daar de commissie door (U) aan mij toebetrouwd en voor mij altoos vereerende, te belangrijk voor ons Vaderland is, om in dezelve altoos werkeloos te zijn — hetwelk met mij nu sedert 4 weeken het geval is en ik mij steeds gevleid heb, dat door de aanhoudende correspondentie, die ik zag plaats hebben (hij doelt hier op de correspondentie tusschen de Nederlandsche regeering en Ver Huell) een einde aan de groote zaak zouden komen, zie ik daarvan tot mijn leedwezen nog niets gebeuren. Dit zijn reedenen, HoogEd.Gestr. Heer welke mij aansporen tot het nemen der vrijheid, om (U) mijn gevoelen meede te deelen en wanneer dezelve somstijds niet overeen mogten stemmen met die wijze schikkingen, welke Zijne Koninklijke Hoogheid ! had gemaakt en aan mij onbekend zijn, vertrouw ik dat (U) wel zult willen in 't oog houden, dat niets anders deeze demarche bij mij gebooren deed worden, als gevoel van plicht, en deelneming in de belangen van ons Land.

Het zij mij dan vergund (U) te proponeeren, om daar het mangeld aan de nodige magt om hier naar toe te zenden, mij te constringueeren van hier volk te mogen aanneemen. Daartoe zou noodzaakelijk zijn een zeker plan van werving ! waarin vooral dienden begreepen, dat ik aan hunl. eenig handgeld kon verstrekken, wanneer ik vertrouw zeer spoedig eenige manschappen bij elkaar te zullen verzamelen. Daarbij moest mij dan de magt gegeven worden, om wanneer ik mijn kans schoon zag om d' een of d' andere coup te wagen — mits plein pouvoir — daarvan te profiteren, wanneer ik mij flatteer van binnen weinig tijd eenige progressen te maaken, ten minsten, ik wenschte er gaarne mijne pogingen toe te doen.

Van de manschappen die ik aanwierf (lees : zoude aanwerven) was in alle gevallen door de tijd meer partij te trekken, als van die, welke nu door de verschillende gemeentens

1) Aan 't Zand. — Arch. A'dam.

Sluiten