Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

786 bescheiden uit de archieven der marine,

Schoeners: „Wassenaar", „van Es", „Vlak", „Verschoor", „van Galen", „van der Does", „Vlug", „Kankert"; Brikken: n°. 151, 116, 248, 252, 274; Waterboot n°. 165 ; Bateau plat n°. 169; Vijf péniches en dertien roeihengsten ; de meeste hebben aanmerkelijke reparatie noodig. J)

137. Kikkert aan den Souvereinen Vorst.

28 Dec. 1813 2).

Rapport.

. . . (verkort) dat ik des morgens van den 22en dezer reeds order had gesteld, dat alle gereed zijnde kanonneerbooten en schoeners te Hellevoetsluis naar Tholen zouden vertrekken ter dispositie van den admiraal YoUNG. De kapitein KlNG met een fregat te Hellevoetsluis liggende, en van onze marine geene genoegzame manschappen daar zijnde, had reeds een schoener uit zijn equipage doen bemannen.

Ik gelastte den Directeur van uitrusting HOEK, om nog 3 kanonneerbooten tot dat einde naar Hellevoetsluis te zenden, en gaf twee andere booten en een schoener last, om post bij de Moerdijk te vatten in geval van retraite, 3j en dat de verwacht wordende booten van Amsterdam naar de Willemstad zouden zeilen ter dispositie van den aldaar commandeerenden generaal.

Des avonds te 10 uur ontving ik U. K. H. orders, om de hierna te noemen Fortificatiën ten spoedigste te doen gereedmaken ter defensie der stad Dordrecht en omliggende rivieren. Tot dat einde heb ik dadelijk van de marine doen inladen het geschut (hiervoren genoemd aan het slot van n°. 126).

Den 23cn begaf ik mij met den majoor Camp van de artillerie en den ingenieur van de marine Greef naar Dordrecht ... de stad wil zeer gaarne de kosten op zich nemen.

Den 24en met de Ebbe gingen wij onderzeil, laveerden

!) Dienzelfden dag meldt Kikkert nog, dat de zes in aanbouw zijnde kanonneerbooten reeds zoover gevorderd zullen wezen, ,dat tot de verdere volbouwmg maar een kleinder getal werklieden zou kunnen geemployeerd worden."

2) Uit Rotterdam. — Arch. dept. van marine.

:l) Bedoeld wordt eene mogelijke retraite der ten zuiden der rivieren opgerukte Russische troepen, tengevolge van den aanval der Franschen uit Antwerpen op Breda.

Sluiten