Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

814

uit de pers.

vaartuigen bewezen, een buitengewoon krachtig wapen te zijn voor het strategisch defensief, bijzonder geschikt om den offensieven geest bij den verdediger wakker te houden en in staat om aan de schepen van den tegenstander het bevaren van de Noordzee nagenoeg onmogelijk te maken.

Aan welke eischen de booten moeten voldoen om hiervoor geschikt te zijn ? Wij zouden hieromtrent ervaring kunnen opdoen, indien wij ook tot de oorlogvoerenden behoorden. Zoolang wij het niet genoeg te waardeeren voorrecht hebben onzijdig te zijn, moeten wij dit voordeel missen. En wij kunnen erop rekenen, dat de tegenwoordige belligerenten de resultaten hunner ondervinding geheim zullen weten te houden, ook na den oorlog.

Wij zullen dan weten — wat wij ook nu reeds weten — dat de onderzeeboot een machtig aanvalswapen is, waarmee tal van schitterende resultaten zijn bereikt. Maar dan mogen wij niet uit het oog verliezen, dat daarvoor een onafgebroken werkzaamheid met een talrijk materieel noodig was. Verder zal het nuttig effect van personeel en materieel voor een goed deel afhangen van den tijd dien de booten achtereen van hun basis verwijderd kunnen blijven. Want we moeten de onderzeeboot niet meer beschouwen als een middel van zuiver plaatselijke verdediging.

Naarmate het terrein van ■ actie op grooter afstand ligt, gaat meer tijd verloren voor heen en weer stoomen — daalt dus het rendement, tenzij de werkingssfeer belangrijk vergroot kan worden.

Hieruit volgt, dat wij moeten overgaan tot vergrooting van de waterverplaatsing. Wij mogen niet weer bouwen, booten op 1/3 van de ware grootte, zooals met de pantserschepen de gewoonte was. Onze booten moeten den vijand kunnen opzoeken door de geheele Noordzee en het Kanaal en zooveel verder als de techniek zal toelaten.

Mocht de Nederlandsche industrie thans niet in staat zijn ons dergelijke booten te leveren, dan zijn er fabrieken in andere neutrale landen, die hun sporen op dit gebied verdiend hebben.

Deugdzaam, eerste-rangs-materieel hebben wij noodig. — En zoo spoedig mogelijk!

Moge onze minister van Marine, van wien wij zulke hooge verwachtingen hadden, en wiens helder inzicht wij zoozeer hebben bewonderd, spoedig zijn afwachtende houding laten varen. Reeds al te vaak kwam van uitstel — afstel.

Een luitenant ter zee.

Sluiten