Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

826

BOEKAANKONDIGINGEN.

De Volkerenstrijd van ipi^ — ij, Uitgave MAVORS. Toen bij de mobilisatie van leger en vloot het tijdschrift „Mavors" zijn uitgave staakte, beloofde het zijn lezers inplaats der afleveringen een werk te geven, waarin de geschiedenis van dezen volkerenstrijd beschreven zoude worden. Met deze i5te aflevering wordt een aanvang gemaakt met de kwijting van bovengenoemde belofte.

Het voorbericht! zegt dat maandelijks een afgerond gedeelte van den strijd beschreven zal worden, te beginnen met de voorgeschiedenis, voorts de weermachten, de oorlogsterreinen, den opmarsch der Duitschers enz., om te eindigen met „Conclusiën". De schrijver zegt, te kunnen beproeven hiermede een aanvang te maken, daar hier en daar een tipje van den sluier, die over het ontzaglijk drama ligt uitgespreid, wordt opgelicht.

„Getracht zal worden", zoo lezen we, „een onzijdig standpunt in te nemen; of het lukken zal f Wie toch zou ik willen vragen, kan absoluut onzijdig blijven in een conflict, zóó geweldig en dat zoo vérstrekkende gevolgen hebben zal."

Deze aflevering van 116 bladzijden bevat de Voorgeschiedenis. Zeer overzichtelijk verhaalt de schrijver de zich snel opvolgende gebeurtenissen, zooveel mogelijk vermeldende de officieele bescheiden, telegrammen enz. Het 7e hoofdstuk geeft zeer vele bronnen; uittreksels worden gegeven uit de meeste belangwekkende. Ongetwijfeld is de schrijver er in geslaagd om te midden van de zeer vele lectuur over dit onderwerp in een beknopt deeltje de voornaamste gebeurtenissen helder ons voor oogen te stellen.

De volgende afleveringen, eene voortzetting van de reeks in de vorige aflevering vermeld, werden door ons ontvangen:

Pages d'histoire —

A 1'ordre du jour. IV, V en VI.

Citations, Promotions, Légion d'honneur. Médaille militaire. Les Communiqués Officiels.

Suite Chronologique des dépêches du gouvernement francais.

Résumés officiels des opérations. Les pourparlers diplomatiques.

II. Le livre gris beige. III. Le livre orange russe.

Sluiten