Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

M A R1N K B KG R O O TIN G

Op bladz. 3 van de Memorie van Antwoord, die thans voor ons ligt, verklaart de Minister, dat „van verscheidene schepen de gevechtswaarde zéér gering is" en dit nadat wij van 1904 tot 1913 aan materieel voor de vloot eventjes 70 millioen gulden hebben besteed.

Wij leven op het oogenblik in een nog gevaarlijker tijdperk wat de uitgaven voor de vloot betreft, in een tijdperk dat men de dreadnoughtperiode zou kunnen noemen. Op het oogenblik moet het reusachtig gevaarte, dat de dreadnoughts vormen, zijn doelmatigheid nog bewijzen en reeds gaan er stemmen op die voor de naaste toekomst voorspellen dat die reuzenschepen in de practijk niet bruikbaar zullen blijken en plaats zullen moeten maken voor schepen van veel kleiner kaliber. De dreadnoughts zullen bestand moeten blijken tegen de vernietigingsmiddelen van den nieuweren tijd die deze schepen van onderen en van boven bedreigen, nl. de onderzeeërs en de vliegtuigen en dergelijke. Mochten, wat ik vrees, voor de eerste Nederlandsche dreadnoughts dooide Volksvertegenwoordiging gelden worden toegestaan, dan zal dus waarschijnlijk binnenkort blijken dat die dure schepen toch feitelijk weinig gevechtswaarde bezitten.

Ook de bemanning zal moeilijk te vinden zijn. In Indië zullen wij onze toevlucht moeten nemen tot inlandsche schepelingen, iets wat ik geenszins betreur, doch de Minister slechts noodgedwongen doet. Hier te lande heeft men alle moeite om de noodige bemanning te vinden, terwijl de geest van de bemanning niet is zooals de Minister dien wenscht, Hierover zal mijn partijgenoot Polak echter eenige woorden spreken tot waarschuwing tegen een verkeerde taktiek wat de behandeling van het personeel betreft.

Laten wij deze zaak dus met eenige kalmte beschouwen en geen struisvogelpolitiek voeren. En dan dient men op tc houden, daar dit slechts leidt tot het scheppen van verwarring, om in Nederland om een vloot tc vragen in het belang van Indië en Indië voor de vloot in Nederland te laten betalen. Deze twee vloten, dienst doende in verschillende oorden van de wereld, moetende voldoen aan sterk uiteenloopen.de eischen, moet men scherp van elkander gescheiden houden. De Minister zal wel willen erkennen, dat, wanneer wij in Indië een groote vloot hebben, deze in tijden van nood waardeloos zal zijn voor Nederland en omgekeerd. Geen enkel schip zal alsdan langs het Suezkanaal of om de Kaap zijn doel kunnen -bereiken, omdat een overmachtige vijandelijke vloot op de loer zal liggen. Men zal ondervinden wat de Russische vloot heeft ervaren, dat de schepen te diep geladen moeten worden, omdat er zich geen voldoende en bereikbare kolenstations op hun weg bevinden. De schepen zullen dus weerloos zijn en — evenals met de Russische schepen het geval is geweest die door de Japansche schepen bij Tsushima, bijna zonder schade voor de eigen schepen, in den grond zijn geboord — door den vijand gemakkelijk vernietigd worden.

Wat de verdediging van Nederland en van Indië betreft, hebben wij dus te maken met twee zeer seherp van elkander gescheiden zaken.

Waartoe moet de Nederlandsche vloot dienen ?

Tot handhaving van dc neutraliteit; dit is althans de eenige reden, die door de Ministers van Marine is aangevoerd gedurende de laatste jaren.

Volgens de brochure van ons geacht medelid den generaal Staal, in September 1910, is echter op de Noordzeekust wegens den zwaren golfslag en de ondiepe banken, benevens de sterke stroomen, ,.de kans van landen gering' tc achten".

Zullen wij dan buitengaats willen gaan ?

Het is ook hier weer de oude geschiedenis. Wat is er niet gestreden over de vraag of wij zouden hebben een vloot buitengaats dan wel een

Sluiten