Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEGROOTING VAN UITGAVEN V. NED.-INDIË, V. H. DIENSTJAAR I914. 45

diensttijd en gebleken geschiktheid kunnen worden bevorderd tot matrozen der 2de en iste klasse.

De leerlingen-stoker worden na afloop van den eersten cursus bevorderd tot stoker 2de klasse en maken dan weder een cursus van 6 maanden mede, aan boord van het flottieljevaartuig, speciaal om te leeren stoken en hun zoo mogelijk eenige ambachtskennis bij te brengen. Na afloop van dezen tweeden cursus gaan zij naar de vloot.

De matrozen der iste of der 2de klasse kunnen in aanmerking komen voor opleiding tot kanonnier, torpedist of seiner, waartoe zij een nieuwen leergang van 1 jaar aan de kweekschool medemaken.

De matrozen der iste klasse zullen eveneens na een opleiding van 1 jaar aan de kweekschool bevorderd kunnen worden tot kwartiermeester.

Stokers zonder ambachtskennis zullen het kunnen brengen tot korporaalstoker. Zij die voldoende ambachtskennis bezitten worden stoker-olieman en kunnen, na een opleiding van pl.m. 1 Vs jaar bij het marine-etablissement met vrucht te hebben doorloopen, bevorderd worden tot korporaalmachinedrijver, en later, na gebleken geschiktheid, tot sergeant-machinedrijver.

Het koks- en hofmeesterspersoneel zal uitsluitend betrokken worden uit de matrozen-bediende.

De exameneischen zullen zooveel mogelijk worden aangepast aan en in overeenstemming worden gebracht met die voor de Europeesche schepelingen, terwijl in de vast te stellen voorschriften voor de opleidingen en voor de proeven en examina zooveel mogelijk rekening zal worden gehouden met het streven, om het Nederlandsch te zijner tijd algemeen als spreektaal op de vloot te kunnen gebruiken.

Het voornemen is om de nieuwe regeling omstreeks 1 October aanstaande in werking te doen treden, en met den bouw van de kweekschool zoo spoedig mogelijk een aanvang te doen maken. Zoolang het gebouw nog niet gereed is zal te Makasser reeds voorloopig voor opleiding worden gezorgd, waartoe aldaar onder andere een flottieljevaartuig zal worden gestationneerd. Hierdoor zal een geleidelijke overgang van de voorloopige opleiding tot de afdoende en een goede voorbereiding van de laatste worden bevorderd. Overgangsmaatregelen zullen voorts worden getroffen ten behoeve van het reeds in dienst zijnde inlandsche personeel.

Ten slotte wordt het noodig geacht het voedingstarief voor de inlandsche schepelingen, dat sedert 1908 in werking is, te herzien, ten einde te gemoet te komen aan eenige wenschen, die door de schepelingen ten aanzien van de voeding zijn kenbaar gemaakt, en tevens om dit tarief, met behoud van de rijst als hoofdvoedsel voor de inlanders, meer in overeenstemming te brengen met dat voor de Europeesche schepelingen.

Zoo zal worden voldaan aan den wensch om bij het brood, dat thans droog of in koffie geweekt of soms met suiker wordt genuttigd, voortaan boter te verstrekken. Voorts ligt het in de bedoeling eenige malen per week de gedroogde visch bij het ontbijt en bij het avondeten te vervangen door vleesch in blik, en eenige verandering te brengen in de spijslijst voor de middagmaaltijden. Ook zullen de buitengewone verstrekkingen zooveel mogelijk in overeenstemming worden gebracht met die, voor de Europeesche schepelingen vastgesteld, zoodat ook aan het inlandsche machinekamerpersoneel van de nachtwachten brood met boter zal kunnen worden verstrekt.

Alvorens over te gaan tot eene opgave van de geldelijke gevolgen van de vorenstaande voorstellen, meent de ondcrgeteekende hier nog te moeten vermelden, dat èn de voorgenomen hervorming van het korps inlandsche schepelingen èn de wijziging van het voedingstarief de instemming

Sluiten