Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage van de Memorie van Toelichting.

TEKST VAN DE WET van den 9den Juni 1902 (Stbl. n\ 86), tot regeling van de bevordering, het ontslag en het op pensioen stellen der militaire officieren bij de zeemacht, zooals die zal luiden na de eventueele vaststelling van de voorgestelde wijzigingen.

Eerste Afdeeling. Algemeene bepalingen. Artikel i. Conform het bestaande artikel i.

Artikel 2. Conform het bestaande artikel 2.

Artikel 3.

Waar in deze wet gesproken wordt van „actieve bodems" worden bedoeld alle bij de zeemacht in dienst zijnde schepen of vaartuigen, mits niet in dienst opgelegd.

Waar gesproken wordt van „actieve oorlogsbodems" worden bedoeld alle in dienst zijnde oorlogsschepen of -vaartuigen, mits niet in dienst opgelegd, welke voor verdediging buiten de zeegaten zijn bestemd, zoomede pantserbooten en mijnenleggers van meer dan 400 ton waterverplaatsing.

Waar gesproken wordt van „buitengaats" of „binnengaats" wordt bedoeld : buiten of binnen de grenzen der Nederlandsche zeegaten in Europa.

Waar gesproken wordt van „binnenslands" wordt bedoeld: binnen de grenzen van Nederland of van de Nederlandsche zeegaten in Europa.

Waar gesproken wordt van „buitenslands" of „het buitenland" wordt bedoeld : buiten de grenzen van Nederland of van de Nederlandsche zeegaten in Europa.

Waar gesproken wordt van „actief dienen" of van „actieven dienst" worden bedoeld alle diensten bij de Nederlandsche zeemacht bewezen, behalve tijdens cle nonactiviteit.

Waar gesproken wordt van den rang van hoofdofficier wordt daarmede bedoeld een rang boven dien van luitenant ter zee der iste klasse en beneden dien van schout-bij-nacht.

Waar gesproken wordt van „officieren met den rang van vlagofficier" worden daarmede bedoeld officieren met den rang van schout-bij-nacht of hoogeren rang.

Waar gesproken wordt van „reglement" wordt daarmede bedoeld een voorschrift, met inachtneming van de bepalingen dezer wet vastgesteld bij algemeenen maatregel van bestuur.

Sluiten