Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68

tekst van de wet, zooals die zal luiden.

Tweede Afdeeling. Van de bevordering. Artikel 8.

De luitenants ter zee der derde klasse moeten twee jaren dien rangbekleed en daarvan ten minste één jaar op actieve oorlogsbodems buitengaats gediend hebben om tot den rang van luitenant ter zee der tweede klasse bevorderd te kunnen worden.

Artikel 9.

De luitenants ter zee der tweede klasse moeten een diensttijd hebben van ten minste zes jaren, gerekend van hunne benoeming tot luitenant ter zee der derde klasse, om tot het examen voor den rang van luitenant ter zee der eerste klasse toegelaten te kunnen worden.

Artikel ga.

Om tot den rang van luitenant ter zee der eerste klasse bevorderd te kunnen worden, moeten de luitenants ter zee der tweede klasse voldoen aan de volgende eischen:

a. den rang van luitenant ter zee der tweede klasse zes jaren bekleed en daarvan ten minste drie jaren gediend hebben op actieve bodems geen instructieschepen uitsluitend bestemd voor diensten in een haven of op een reede, en geen wacht- of logementschepen ;

b. op de sub a bedoelde actieve bodems ten minste twee jaren buitengaats gediend hebben;

c. op eene alleszins voldoende wijze hebben doen blijken, dat hun eene wacht aan boord in zee ten volle is toevertrouwd;

d. het examen voor den rang van luitenant ter zee der eerste klasse met voldoenden uitslag hebben afgelegd.

Artikel 10.

De luitenants ter zee der eerste klasse moeten, om voor bevorderingin aanmerking te kunnen komen:

a. vier jaren dien rang bekleed hebben;

b. in dien rang tenminste twee jaren op actieve oorlogsbodems gediend hebben ;

c. in hun diensttijd als officier ten minste zes jaren buitengaats gediend hebben op actieve bodems als bedoeld sub a van art. ga dezer wet;

d. in dien rang op alleszins voldoende wijze gedurende ten minste één jaar de betrekking van eerste-officier of van bevelhebber op actieve bodems of in daarmede door Ons gelijk te stellen maritieme inrichtingen vervuld hebben.

De kapitein-luitenants ter zee moeten, om voor bevordering in aanmerking te kunnen komen:

a. twee jaren dien rang bekleed hebben;

b. in dien rang of in den naast voorgaanden rang op alleszins voldoende wijze gedurende ten minste één jaar de betrekking van eersteofficier en gedurende ten minste één jaar de betrekking van bevelhebber

Sluiten