Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER STAATSBEGROOTING I914.

123

De vraag van sommige leden, of het niet gewenscht zoude zijn afzonderlijk personeel voor den dienst in Oost-lndië op te leiden, bij welke opleiding dan rekening zou kunnen worden gehouden met de bijzondere eischen aan dien dienst verbonden, meent ondergeteekende ontkennend te moeten beantwoorden.

De nieuwe organisatie van het inlandsch personeel is zoodanig opgezet, dat samenwerking van matrozen K. D. met inlandsche schepelingen weinig zal voorkomen. Bij de opleiding der leerlingen-onderofficier is er op gerekend, dat deze t.z.t. met inlandsche schepelingen zullen moeten samenwerken, waarom bij het leerplan van die opleiding de Maleische spreektaal als leervak is opgenomen.

Het schoolonderwijs aan de leerlingen-onderofficier, zoowel in de verzamelklasse als in de kaderklasse, zal worden opgedragen aan onderwijzers in het bezit van de hoofdakte. De technische vakken zullen worden onderwezen door officieren en onderofficieren der marine.

Een volledig leerplan van de opleiding is ter inzage voor de leden ter griffie gedeponeerd.

De tijd, die er zal moeten verloopen eer de tot korporaal bevorderde leerling-onderofficier sergeant kan worden, is van zooveel verschillende omstandigheden afhankelijk, waaronder de toekomstige samenstelling van de vloot, dat daaromtrent thans geen cijfers kunnen worden genoemd. In aanmerking dient hierbij te worden genomen, dat de eerste leerlingen der nieuwe opleiding pas over ongeveer 7 jaar voor bevordering tot korporaal in aanmerking zullen komen.

Evenals thans zullen de hoogere onderofficiersrangen bereikt kunnen worden door een ieder, die aan de daarvoor gestelde eischen voldoet.

Dat een proeftijd van 3 maanden in de verzamelklasse (thans is hiervoor 1 maand gesteld) te kort zou zijn om de jongens te doen beslissen of ze al of niet wenschen te worden ontslagen, kan niet worden toegegeven. Hoewel op den leeftijd van 14 tot 16 jaar nog niet ten volle kan worden beoordeeld of de jongelieden eenmaal het noodige gezag zullen kunnen uitoefenen, zullen er toch ongetwijfeld na de eerste reis op het vormingsschip zijn, van wie met zekerheid kan worden gezegd, dat zij hiervoor niet geschikt zijn. De overigen zullen, wanneer later blijkt, dat zij de vereischte geschiktheid tot uitoefenen van gezag missen, niet tot onderofficier worden bevorderd en bij het einde van hun dienstverband worden ontslagen.

De matrozen der 3de klasse K. D. zullen voor bevordering tot matroos der 2de en iste klasse aan gelijke eischen moeten voldoen als de matrozen afkomstig van de tegenwoordige opleidingen.

Dat bij de ontworpen regeling bijna uitsluitend onderofficieren zouden worden verkregen, die van den gewonen dienst geen ervaring hebben, kan niet worden toegegeven, daar alle leerlingen gedurende 3 jaren in den stand van matroos der iste klasse aan boord der schepen zullen dienen. Evenmin kan worden toegegeven, dat onderofficieren van rijperen leeftijd .en langere ondervinding bij de nieuwe regeling tot de uitzonderingen zullen behooren, aangezien zij evenals thans als regel tot hun 45ste jaar zullen blijven doordienen.

Dat deze onderofficieren zich als militair van eene hoogere categorie zullen beschouwen, kan niet anders dan als een voordeel worden aangemerkt.

Door het dienstverband der matrozen K. D. op 5 jaren te stellen, wordt voor hen het voordeel verkregen, dat jongelieden, op 17- tot 19jarigen leeftijd in dienst tredende, ingevolge het 2de lid van artikel 21

Sluiten