Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

134 wijziging en verhooging v. h. tweede hoofdstuk enz.

hij gaarne bereid om hetgeen omtrent die afschaffing door verschillende leden is opgemerkt, onder de bijzondere aandacht van de Indische regeering te brengen, opdat aldaar, bij de vaststelling der nieuwe wervingsvoorschriften, de mogelijkheid om de aanbrengers af te schaffen, nader zal worden overwogen.

Naar aanleiding van de aan het slot gestelde vraag, zij hierbij opgemerkt, dat de spaarpremie in het leven zal worden geroepen voor de schepelingen met een kort dienstverband, aan wien geen vooruitzichten bij de marine worden geopend. Voor de inlandsche schepelingen, die bij de marine worden aangenomen, bestaan echter wel vooruitzichten, en daarom zijn cle spaarpremies voor hen overbodig. Ook de leerlingenonderofficier, bedoeld in het wetsontwerp No. 291, ontvangen de spaarpremies niet.

De Minister van Koloniën, Th. B. Pleyte.

VERSLAG.

De Commissie van Rapporteurs voor het wetsontwerp tot wijziging en verhooging van het Ilde hoofdstuk van de begrooting van uitgaven van Nederlandsch-lndië voor het dienstjaar 1914 is, na kennis genomen te hebben van de Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag wegens dit wetsontwerp, van oordeel, dat door deze gewisselde schrifturen de openbare beraadslaging over het voorstel genoegzaam is voorbereid.

Vastgesteld den iyden Juni 1914.

fock.

blchon van ijselmonde. de meester. Van Vuuren. Knobel.

HANDELINGEN DER STATEN=GENERAAL.

Tweede Kamer.

Vergadering 16 Juni 1914.

REGELING VAN WERKZAAMHEDEN.

De Voorzitter : Ik stel voor aan de lijst van de aan de orde zijnde wetsontwerpen nog toe te voegen de wetsontwerpen :

en voorts, doch niet vóór de volgende week, het wetsontwerp :

aanvulling en verhooging van het VIde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1914 (291).

In deze regeling van werkzaamheden is nog niet opgenomen de Raming der voor de Tweede Kamer benoodigde uitgaven voor 1915, aangezien er nog een nadere regeling van werkzaamheden zal noodig zijn, ook ter bepaling van het tijdstip der eindstemming over de Stuwadoorswet.

De heer Duymaer van Twist : Mijnheer de Voorzitter! Het spijt mij clat ik mij niet geheel met uw voorstel kan vereenigen.

U stelt voor aan cle lijst van onze werkzaamheden toe te voegen in de volgende week het wetsontwerp tot aanvulling en verhooging van

Sluiten