Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IÓO MARINEBEGROOTING VOOR HET DIENSTJAAR 1915.

hellingen, vaste kappen en alle daartoe behoorende marinewerken ; gemeente- en polderlasten, recognitiën, enz. ; vergoeding wegens pachtverlies; gas- en waterleidingen, aanschaffing van de daarvoor vereischte materialen ; kosten van vervoer, toezicht en beproeving f 306 940.-

Art. 26. Onderhoud, herstelling en wijziging van dokken en van alle gebouwen en marinewerken, in artikel 25 bedoeld ; aanschaffing van de daarvoor benoodigde materialen; kosten van vervoer, toezicht en beproeving 138500.-

Art. 27. Aanschaffing en herstelling van werktuigen en ketels, machinekamerbehoeften, enz., ten dienste der werven en maritieme inrichtingen; kosten van vervoer, toezicht bij de vervaardiging en beproeving; kosten van de verstrekking van licht, electriciteit en water aan 's Rijks werven en maritieme inrichtingen . . . , 42 500.-

Art. 21. Kosten in verband met de defensie, mobilisatie, handhaving der neutraliteit, militaire kustwacht en militairen loodsdienst . . . , , 16 177.-

Art. 29. Kosten in verbaud met den marine-luchtvaartdienst , . . . . 52000.-

D. Kosten van het industrieel bedrijf bij 's Rijks werven te Willemsoord en Hellevoetslnis.

Art. 29a. Traktementen en toelagen van den directeur, de officieren, ingenieurs en burgerlijke ambtenaren , . . 48 844-

Art. igb. Traktementen, daggelden en toelagen van mindere geëmployeerden, werklieden en leerlingen, daaronder begrepen het personeel der werkvaartuigen: traktementen, soldijen en toelagen van militair personeel geplaatst of gedetacheerd bij 's Rijks werven te Willemsoord en Hellevoetsluis; loonen voor werkzaamheden door particulieren, kosten van kleeding en onderwijs aan leerlingen 614640.-

Art. 291;. Herstelling van schepen voor rekening van 's Rijks werven door particulieren en daarmede verband houdende uitgaven; schadevergoedingen bij aanvaring door schepen. . . . , Memorie.

Art. -zgd. Herstelling van voortstuwingswerktuigen voor rekening van 's Rijks werven door particulieren en daarmede verband houdende uitgaven Memorie.

Art. 29*?. Reis-, verblijf-, teer-, vacatie- en verhuiskosten van personen der Rijks werven 10 100.-

Art. 29/. Materialen voor den magazijnvoorraad waaronder steenkolen en daarmede verband houdende uitgaven 352000.-

Art. 29^. Inrichtingen, werktuigen, uitgezonderd voortstuwingswerktuigen en voorwerpen ten behoeve van schepen, en daarmede verband houdende uitgaven, dokhuur van schepen. 83700-

Art. 29^. Machinekamerbehoeften en daarmede verband houdende uitgaven. 25000.—

Sluiten