Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET.

161

Art. 292'. Bureel, lokaal- en administratiekosten . . . f 9 000.—

Art. 297'. Aanbouw, aankoop, inrichting, wijziging en huur van terreinen, woonhuizen, gebouwen, werkplaatsen, magazijnen, dokken, hellingen en verdere marinewerken; gas- en waterleidingen en daarmede verband houdende

uitgaven 27 000.—

Art. 29/è. Onderhoud van de terreinen, woonhuizen, gebouwen enz. in het vorige artikel genoemd en daarmede verband houdende uitgaven , . . . 39 500.—

Art. 29/. Werktuigen, ketels enz. ten dienste der werven en daarmede verband houdende uitgaven 7 600.—

Art. 29OT. Licht, electriciteit en water 9000.—

Art. 29». Uitgaven voor werken en leveringen hiervoren niet omschreven Memorie.

Art. 290. Medailles en daaraan verbonden gratificatiën 2 200.—

Art. 29/. Zieken- en verwondengelden; loonen voor feest-, rouw-, dank- en bededagen; tegemoetkoming in geneesmiddelen en heelkundige hulp en de verstrekking van genees-, verband- en andere middelen aan mindere geëmployeerden, werklieden enz. en hunne gezinnen . . 42 000.—

Art. 29^. Uitkeeringen bij overlijden van mindere geëmployeerden, werklieden enz 1 200.—

Art. 29?-. Uitgaven ingevolge de Ongevallenwet . . . 10000.—

f 6 740 981.—

lilde Onderafdeeling.

Personeel der zeemacht.

A. Kosten voor het personeel der actieve zeemacht.

Art. 30. Kosten van het personeel der actieve zeemacht, bestaande in: traktementen, soldijen, tegemoetkomingen voor gehuwden, tafel- en representatiegelden, tegemoetkomingen aan de tafel voor onderofficieren, belooningen voor meer uitgebreide kennis en toelagen; traktementen, toelagen, soldijen, vergoedingen en tegemoetkomingen van de marine-reserve; traktementen en soldijen, benevens toelagen aan personeel der zeemacht, dat op grond eener geneeskundige verklaring verpleegd wordt in eigen woning of in het buitenland; prijzen, premiën en gratificatiën bij wedstrijden, ernstexercitiën en andere practische oefeningen en kosten voor aankoop van medailles bij die wedstrijden en oefeningen toe te kennen; voorschotten ter voorziening in de behoefte aan kleedingstukken, kooigoederen, de betaling der reparatieloonen en alle overige daarmede verband houdende kosten; vergoeding in geld voor artikelen van uitrusting en gratis verstrekking van dergelijke artikelen in bijzondere gevallen; kosten, verbonden aan de beoefening van huisvlijt door personeel niet in opleiding, kosten van den magazijnsdienst voor kleedingstukken . . f3716400.—

Sluiten