Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

170 MARINEREGR00TING VOOR HET DIENSTJAAR 1915.

a. bezoldigingen en kostgelden van de bemanningen; tegemoetkomingen voor geleden verliezen bij zeerampen f 23 900.—

b. aanbouw, aanschaffing, herstelling, onderhoud en uitrusting en alle daarop en op de beweging der betonningsvaartuigen vallende kosten; vergoeding van kosten van schaden, veroorzaakt bij aanvaringen door betonningsvaartuigen 19720.—

f 43 620.—

Art. 92. Kosten van instandhouding van de betonning en bebakening; onderhoud en herstelling van vaste zeemerken, zoomede bijdragen wegens onderhoud en herstelling van tot zeemerk dienende torens :

a. dagloonen en toelagen van het werkliedenpersoneel bij de betonningsmagazijnen f 3 663.—

b. kosten van instandhouding van de betonning en bebakening, onderhoud en herstelling van vaste zeemerken, zoomede bijdragen wegens onderhoud en herstelling van

tot zeemerk dienende torens 40 600.—

44 263.—

D. Verlichting.

Art. 93. Bezoldigingen, toelagen en premiën van opzichters, wachters en verder personeel bij de kust- en oeververlichting, der gasfabrieken en der gastransportvaartuigen ten dienste dier verlichtingen en van den kustwacht- en stormwaarschuwingsdienst, zoomede kostgelden der bemanning van de gastransportvaartuigen; bezoldigingen en kostgelden der bemanning van de lichtschepen, zoomede tegemoetkomingen bij geleden verliezen door zeerampen of buitengewone weersomstandigheden. . . . . 276 420.—

Art. 94. Kosten van het materieel der kust- en oeververlichting, der gasfabrieken en gastransportvaartuigen, waaronder begrepen die voor den kustwachtdienst, voor dc verlichting tot aanwijzing van wrakken, voor voeding van de bemanningen der lichtschepen en die van beweging der gastransportvaartuigen en der lichtschepen, zoomede bijdrage aan „Pruisen" in de onderhoudskosten van de verlichting, betonning, enz. op de „Eems", en alle kosten vallende op de onderwerpen in dit artikel bedoeld, mitsgaders vergoeding van kosten voor schaden, veroorzaakt bij aanvaringen door gastransportvaartuigen 269 540.—

f 3 3li 972.—

Ilde Onderafdeeling.

Hydrographie. A. Algemeene dienst. Art. 95. Bezoldigingen van eervol afgevoerde officieren en van ambtenaren, traktementen en toelagen van de verdere officieren en onderofficieren, benevens toelagen en schrijfloonen van gepensionneerde onderofficieren en tijdelijk werkzaam gestelde personen bij de afdeeling Hydrographie. 20014.—

Sluiten