Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

178

MARINEBEGROOTING VOOR HET DIENSTJAAR 1915.

Art. 19. Voor de aanschaffing van waarlooze deelen ten behoeve van de pantserbooten wordt een bedrag van f 20 000 aangevraagd, waardoor bij mogelijke averij aan de motoren tot onmiddellijke vervanging van beschadigde deelen kan worden overgegaan.

De post voor herstellingen aan voortstuwingsmiddelen van schepen voor algemeenen dienst is met f 16000 verminderd, op welk bedrag voor de herstelling van de werktuigen enz. van Hr. Ms. pantserdekschip „Holland" in 1915 gerekend was. Die herstelling werd reeds in 1914 uitgevoerd.

Art. 22. Onderdeel I, /, is verhoogd met f 3140 wegens het dagloon van twee teekenaars wier bezoldiging aanvankelijk onder het aangevraagde bedrag van de artikelen 2 en 3 was begrepen.

Voorts is onder letter m van de onderdeelen VI en XI van het artikel een bedrag opgebracht respectievelijk van f 20000 en f 5.000, ten einde, in verband met de opheffing van 's Rijks Werf te Amsterdam als inrichting van aanbouw en herstelling, met I Juli 1915 te kunnen overgaan tot de overplaatsing van daar naar 's Rijks Werven te Willemsoord en te Hellevoetsluis van een 60-tal en een 15-tal werklieden.

In verband met de. tijdsomstandigheden is het noodig het karakter der op bladz. 9 der Memorie van Toelichting in uitzicht gestelde positieverbetering, te beperken tot hetgeen met het oog op de in te voeren Weduwenpensioenwet en den lagen stand der loonen uit een billijkheidsoogpunt onvermijdelijk is. Het voor loonsverhoogingen aangevraagde bedrag is in verband daarmede thans tot f 70000 teruggebracht.

De bovenvermelde verhoogingen en de invoering van nieuwe posten, de terugbrenging van het cijfer voor loonsverhoogingen, waarvan een gedeelte komt ten laste van het industrieel bedrijf bij 's Rijks werven te Willemsoord en Hellevoetsluis, zijn oorzaak dat ten slotte het artikel eene vermindering ondergaat van f 62 830.

Art. 23. Voor de vermindering met een bedrag van f 1560 wordt verwezen naar de toelichting tot artikel 22.

Art. 25. Met het oog op de tijdsomstandigheden is de aanvraag van fondsen voor het maken te Willemsoord van een kolenopslagplaats met transportinrichting, waarvoor f 150000 was uitgetrokken, en van een lokaal voor den geneeskundigen buitendienst tot een bedrag van f 12000 uit de begrooting gelicht.

Art. 29. De kosten van het materieel in verband met den marineluchtvaartdienst zijn verhoogd met f 30 000, voor de aanschaffing van een watervliegtuig, welke kosten aanvankelijk uit het Vlootfonds zouden bestreden worden.

Het ligt in de bedoeling, dat vliegtuig te stationneeren te Soesterberg en nog een tweetal officieren en onderofficieren aldaar te detacheeren, om respectievelijk voor den vliegdienst en voor de behandeling en het onderhoud van vliegtuigen te worden opgeleid.

Art. 290. Voor de vermindering met een bedrag van f 47 630 zij verwezen naar de toelichting tot art. 22.

lilde Onderafdeeling.

Art. 32a. Het aanvankelijk gedane voorstel tot toekenning eener toelage ad f 200 aan den leeraar in de natuurkunde en tot toekenning eener traktementsverhooging ad f 100 's jaars, voor ieder der beide amanuenses bij het instituut, als vallende buiten de thans voor hunne betrekking bestaande traktements-regeling wordt ingetrokken.

Sluiten