Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEMORIE van toelichting. 1S5

Kazerne onderzeedienst f 123 100.—

Kabel naar centrale 12000.—

Cantine marinekazerne. . 18000.—

Waterberging torpedodienst 2 500.—

Verbouwing hospitaal . , 22 400.—

Electr. verlichting id 6 500.—

Lokaal buitendienst Willemsoord 12000.—

Gymnastieklokaal Willemsoord . . . , 11 000.—

Vernieuwing kaaimuur 33 000.—

Vergrooting scheepsbeschieting werkplaats 9 000.—

Verplaatsing geschutmakerswerkplaats 12000.—

Kosten in verband opheffing werf Amsterdam 50 000.—

Kolenopslagplaats Willemsoord 150 000.—

Nieuwe brug bij de Marineschutsluis 24 000.—

Inrichting 3de hulphospitaal , • • 1 500-—

2de olietank Tiengemetcn 20000.—

Steigerverbouwing Tiengemeten 8 000.—

f 541 000.—

terwijl voor het dienstjaar 1914 voor werken cn aanvulling voorraad verspermijnen een bedrag van f595150.— werd toegestaan (bladz. 2 Memorie van Toelichting bcgrooting 1914 en bladz. 4 en 5 Nota van Wijziging no. 38 van die begrooting), zoodat in totaal ditmaal f54150.— minder wordt aangevraagd voor nieuwe werken, enz.

Het hiervoren genoemde bedrag van f492400.— hiermede verminderd, geeft dit f438250.—, waaruit de stijging van het eindcijfer voldoende wordt verklaard en duidelijk is, dat ook verschillende andere posten vermindering hebben ondergaan.

Iste Afdeeling.

Militaire uitgaven.

Iste Onderafdeeling.

Het totaal dezer onderafdeeling bedraagt f540469.— tegen f591 290.47 voor 1914 op de Iste onderafdeeling toegestaan.

Het verschil voor elk artikel in den toelichtenden staat nader verklaard is een gevolg van lagere raming van :

Art. 4. Tractementen en toelagen van officieren, ingenieurs, enz. bij het Departement f 3 341.05

Art. 7. Traktementen, enz. van het militair personeel

bij 's Rijks werven 33 877.—

Art. 8. Kosten voor het korps ingenieurs der marine . 20 282.67

Art. 9. Aanvangstractementen van de ambtenaren bij 's Rijks werven , 5 °^7>—

Art. 10. Periodieke tractementsverhoógingen van de ambtenaren bij 's Rijks werven 2120.—

Art. 11. Bureau- en lokaalbehoeften directiën .... 6500.—

Art 14. Reis-, verblijf- en vacatiekosten van personeel vermeld in de Iste onderafdeeling ......... 4 500.—

Totaal minder . . . f 75 687.72

Waar tegenover staat een hoogere raming van :

Art. 2. Aanvangstraktementen van den secretaris-generaal en verdere ambtenaren. . f 10005.—

Sluiten