Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uittreksel uit den uitgewerkten en toelichtenden staat. 205

UITTREKSEL UIT DEN UITGEWERKTEN EN TOELICHTENDEN STAAT BEHOORENDE BIJ DE RAMING VAN KOSTEN.

Iste Afdeeling. Militaire uitgaven.

Actieve Zeemacht. Iste Onderafdeeling. Kosten van beheer en administratie. A. Departement.

Art. 2. Het meerder bedrag ad f 10005 dat °P dit artikel voor den dienst van 1915 noodig is vindt zijn oorzaak in:

5°. dat, tengevolge van de uitbreiding der werkzaamheden, de overbrenging van het bureau van den inspecteur van den Marine-Stoomvaartdienst naar het Departement en de overbrenging van de afdeeling Hydrographie naar de gehuurde woningen in de Muzcnstraat, meer bediening noodig is, waarom uitbreiding van het aantal vaste knechts noodzakelijk is, waartoe wordt aangevraagd f 600.—.

Art. 8. Bij de raming is gerekend op de verhooging van f 400.— 's jaars, waarop drie ingenieurs, ingevolge de Regeling van het korps ingenieurs der Marine, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 6 Februari 1904 n°. 45, aanspraak hebben; een van hen komt met 16 Januari 1915, wegens 20-jarigen dienst als ingenieur, in aanmerking voor toekenning van den rang van hoofdingenieur.

Verder is gerekend op het volle jaar uittrekken van de in 1914 verleende traktements-verhoogingen.

De traktementen van de ingenieurs, geplaatst bij 's Rijks werven te Willemsoord en Hellevoetsluis worden opgenomen onder de kosten van het industrieel bedrijf dier inrichtingen.

Art. 9. Behalve op de benoeming met 1 Januari 1915 van een directeur van 's Rijk werf te Willemsoord (burgerlijk ambtenaar), een administrateur (met rang van referendaris) bij die inrichting en een adjunctadministrateur (met rang van hoofdcommies) bij 's Rijks werf te Hellevoetsluis, verband houdende met de invoering eener bedrijfsboekhouding bij die inrichtingen, waaromtrent wordt verwezen naar de Memorie van Toelichting, is gerekend op eene verhooging van bezoldigingvan f 500.— voor den scheikundige en eene van f 300.— voor den adjunct-scheikundige.

Tegenover de benoeming van de eerstvermelde drie hoofdambtenaren, voor wie aan traktement gevorderd wordt een bedrag van f 11 300. —, staat een vermindering met 2 commiezen en 2 klerken, genietende een'traktement ten laste van dit artikel tot een bedrag van f 5200.—.

M.B. 1914—1915. 13

Sluiten