Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zof>

MARINEBEGROOTING VOOR HET DIENSTJAAR KJIj.

flde Onderafdeeling.

Materieel der zeemacht en van 's Rijks maritieme etablissementen en inrichtingen.

A. Drijvend materieel, uitrusting, behoeften, enz.

I. Amsterda m. (Scheepsbouw).

Art. 15 b\ Herstelling van schepen in dienst; aanschaffing en herstelling van lichte vaartuigen en goederen daarvoor :

Draadlooze telegraphie. , f 27000.—

Diversen 1 5°°-—

Art. 15, I, bl. Draadlooze telegraphie. De voor dezen tak van dienst aangevraagde som is bestemd voor de aanschaffing van twee stations ten behoeve van de torpedobooten, type Z en de voltooiing van twee stations mede voor dat type van booten, de transformatie van het station van Hr. Ms. „Heemskerck" in een fluitvonkenstation, voor onderhoud van het station voor draadlooze telegraphie te Amsterdam, voorziening in behoeften voor de monteurswerkplaats te Amsterdam en aanvulling van den magazijnsvoorraad.

Art. 15. c1, 2. Schoeners tot bescherming der visscherij . f 10000.—

Art. 15, I, c1, 2. Voor voorzieningen aan den schoener „Dolfijn" wordt een bedrag van f 10000.— gevorderd.

II. Amsterda m. (Uitrusting.) Art. 15a. Uitrusting van in aanbouw zijnde schepen:

Acht torpedobooten (1913) f 1000.—

Onderzeebooten VI en VII ■ . . . . 1 000.—

Art. 15, 11, a. De aangevraagde sommen strekken ter voorziening in verschillende uitrustingsartikelen, waarin door de fabrikanten der booten niet wordt voorzien.

III. Willemsoord. (Scheepsbouw.)

Art. 15, b1. Herstelling van schepen in dienst; aanmaak, aanschaffing en herstelling van lichte vaartuigen en goederen daarvoor:

Pantserschepen f 25 500.—

Pantserdekschepen 43 000.—

Wachtschip „Adolf Hertog van Nassau" 2 000.—

Art. 15, UI, b1. Pantserschepen. Eén pantserschip zal het geheele jaar, een ander drie maanden in dienst zijn ; terwijl een derde na een reis naar West-Indië in herstelling zal worden genomen.

Art. 15, III, b1. Pantserdekschepen. In 1915 zullen drie dezer bodems het geheele jaar en een vierde gedurende negen maanden in dienst zijn.

Art. 15, III, b1. Wachtschip. Dc lagere raming houdt verband met uitdienststelling na het in gebruik nemen der kazerne.

Art. 15, III, b'2. In den loop van het jaar 1915 zullen de onderzeedienstkazerne en de verbouwde marinierskazerne in gebruik worden gegenomen.

Sluiten