Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MARINEBEGROOTING VOOR HET DIENSTJAAR 1915.

Art. 27. Aanschaffing en herstelling van werktuigen en ketels, machinekamerbchoeften, enz. ten dienste der werven en maritieme inrichtingen, kosten van vervoer, toezicht bij de vervaardiging en beproeving; kosten van de verstrekking van licht, electriciteit en water aan 's Rijks werven en maritieme inrichtingen :

IL Willemsoord. Nieuwe werktuigen, torpedo-atelier f 16 500.—

Art. 27, II, e. Ten einde in het onlangs in gebruik genomen nieuwe torpedo-atelier de werkzaamheden op torpedogebied naar behooren vlug te kunnen uitvoeren, is eene goede outillage noodzakelijk, waartoe thans kan worden overgegaan, daar plaats voor opstelling van de gevorderde werktuigen aanwezig is.

In aansluiting aan de aanvraag tot dat doel bij dc begrooting van 1914 (zie Nota van Wijzigingen, stuk n°. 38), wordt nu nog een bedrag van f 16500 voor den aankoop van verschillende werktuigen aangevraagd.

Art. 29. Kosten in verband met den marineluchtvaartdienst:

a. voor het personeel f 16 401.—

b. „ „ materieel ". 5 599-—

Art. 29. Het voornemen bestaat om in 1915 een tweede vliegtuig aan te schaffen en dan wederom 2 officieren en 2 onderofficieren voor opleiding aan te wijzen.

De kosten van het vliegtuig (waarschijnlijk een watervliegtuig) met de daarvoor bestemde hangar worden echter ten laste van het vlootfonds aangevraagd.

lilde Oonderafdeeling.

Personeel der zeemacht.

Art. 31. Kosten verband houdende met aanneming en reëngagement van schepelingen voor de zeemacht cn de marine-reserve: f 150000.—.

Art. 31. Dit artikel is met f30000.— verhoogd in verband met mogelijk grooten toeloop van matrozen met kort dienstverband, te wier behoeve spaarpremiën moeten worden uitbetaald. Het bedrag is gebaseerd op eene aanneming in 1915 van 600 schepelingen van deze categorie.

C. Kosten van voeding, enz.

Art. 39. Kosten van voeding en aankoop van zeep, van Rijkswege verstrekt wordende, met alle daarop vallende kosten, waaronder traktementen van officieren, belast met het toezicht op de bereiding, gelden voor den aankoop van specerijen, toespijzen en bijgerechten, kosten van voeding bij tijdelijk verblijf aan den wal, kosten van den magazijnsdienst, enz.

A. Scheepsmacht voor buitenlandschen dienst en voor politietoezicht:

I. Buitenlandsche dienst f 46738-08

II. Politietoezicht 20709.12

li. Algemeene dienst:

Pantserschepen en pantserdekschepen f 306 892.48

Sluiten