Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uittreksel uit den uitgewerkten en toelichtenden staat. 211

Art. 72. Subsidie aan de Konininklijke Nederlandsche Vereeniging voor Luchtvaart , . . . 1 000.

Art. 73. Subsidie aan de Noordhollandsche Vereeniging „Het Witte Kruis" en aan de vereeniging voor Wijkverpleging voor Hellevoetsluis en Nieuw-Helvoet. . . . . 200.—

Art. 74. Bijdrage aan het krijgsgeschiedkundig archief 650.—

Kosten in verband deelneming aan de Eerste Ned. Tentoonstelling op Scheepvaartgebied

Art. 75. Bijdrage aan het Weduwen- en Weezenfonds der zeeofficieren 32000.--

Art. 76. Teruggave van gestorte pensioenbijdragen . . Memorie

{ 3 399 536.-

Ilde Afdeeling. Niet-militaire uitgaven.

Loodswezen, betonning, bebakening, verlichting en hydrographie.

Art. 83 oud. Ue ontvangst van loodsgelden wordt voor 1915 geraamd op f 3 750 000.—.

Zij bedroeg in 1913 f 3723721.13 en over de eerste 5 maanden van 1914 f i 484559.7e5 tegen f 1492 337.715 over de overeenkomstige maanden van 1913.

Het aantal binnenloodsen te Neuzen wordt ook nu weder met 1 uitgebreid fnet het oog op de concurrentie met de Belgische loodsen, terwijl de uitbreiding van het roeierspersoneel aldaar het wenschelijk maakt aan het hoofd daarvan een kwartiermeester te plaatsen ; voorts is in het 2de district uitbreiding met 3 matrozen noodig, tengevolge van de vervanging van drie loodskotters door drie loodsschoeners.

Bij gereedheid van het 13de stoomloodsvaartuig in den loop van het jaar 1915 zal, ten gevolge daarvan, het personeel opnieuw moeten worden uitgebreid met:

1 zeeloods-stuurman,

1 machinist,

2 eerste stokers,

1 tweede stoker,

2 hulpstokers, 4 matrozen.

Een en ander is in hoofdzaak oorzaak dat dit artikel met f 20 630.— hooger geraamd is moeten worden dan voor 1914 is toegestaan.

Sluiten