Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

284 NADERE WIJZIGING EN AANVULLING VAN HET ZESDE HOOFDSTUK

Ramingen van herstellingen zijn altijd uiterst moeilijk, vooral waar het voorzieningen van machinegebreken betreft, welke kans op allerlei niet te voorziene verrassingen geven. Aangezien de raming lang van te voren moet plaats hebben en het grondige onderzoek eerst bij het uiteennemen der machine en in vele gevallen eerst tijdens de reparatie zelf kan plaats hebben, staat men voor de keuze van öf zéér ruim en weinig gefundeerd te ramen, öf de kans op enorme tegenvallers te aanvaarden.

Ter vergelijking van de raming tegenover de werkelijke uitgaven moge de navolgende specificatie dienen :

Specificatie der uitgaven voor het Nederlandsch eskader in Oost-Indië over 1913.

^schepen61" j Geraamd. Uitgegeven. Meer. Minder. De Zeven

Provinciën. . . ff 44130,— f 9857,46* If 34272,53*

De Ruyter. . . . 34590,— 81070,31 f 46480,31 I —

Tromp 34 590— 111 434,15 76 844,15

Hertog Hendrik. 34 590,— 116187,10* 81597,10*

Holland 44 320,— 8 624,67 35 695,33

Wolf 14 710,— 38814,95* 24104,95*

Jakhals 14 710,-— 32786,12* 18076,12* —

Bulhond 17 155,— 36737,56 19582,56

Fret 17 155,— 40802,15 23647,15

Hermelijn .... 2445,— 212,42 2232,58

Lijncx 2445,— 185,14* 2259,85*

üokkosten .... 14000,— 14000,—

begrepen onder het uitgegeven

Nederlandsch bedrag-

eskader .... 498,64* 498,64*

f274840,— f447210,70 f290831,— f 88460,30 Meer f 202 370,70

De commandant der zeemacht deed in verband met de belangrijke overschrijding van het ramingcijfer den Minister de mededeelingen toekomen die in de Memorie van Toelichting zijn opgenomen, zonder echter van andere uitgevoerde voorzieningen te gewagen. Het is uit dien hoofde niet mogelijk gegevens te verstrekken omtrent de in dit Verslag bedoelde andere niet voorziene herstellingen, welke mede tot opvoering van den betrokken begrootingspost hebben medegewerkt. Deze herstellingen kunnen echter, in aanmerking nemende de kosten die er aan verbonden waren, niet van belangrijken aard zijn geweest.

Art. z>\b. Aangezien de motorsloep, waarop bij de begrooting voor het dienstjaar 1912 gerekend was, voor een belangrijk deel niet ten laste van dat dienstjaar kon komen, kwamen ten laste van 1913 twee motorsloepen in stede van ééne, waarop gerekend was.

Sluiten