Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

294 hoofdstuk vi der staatsbegroottng voor I915.

het had sommige leden eenigszins bevreemd, dat daarvoor de keuze is gevallen op een kapitein der mariniers. Het kwam hun voor, dat deze taak beter werd opgedragen aan een luitenant ter zee der iste klasse, wijl naar hun oordeel een kapitein der mariniers niet in die mate met aangelegenheden van zuiver nautischen aard kan geacht worden bekend te zijn. De werkkring van den kapitein der mariniers kan zich slechts bepalen tot de algemeene leiding der infanterie-exercities en van hetgeen daarmede in rechtstreeks verband staat. De opleiding voor den practischen dienst aan boord schijnt slechts aan een zee-officier te kunnen worden toevertrouwd.

Geestelijke verzorging.

Art. 67. Evenals voor het loopende jaar is voor dit doel f 5000 uitgetrokken.

Men had vernomen dat de verzorging van de geestelijke belangen van het marinepersoneel te den Helder, ten genoege van verschillende richtingen, was geregeld in dien zin, dat twee vlootpredikanten aan de Ned. Hervormde gemeente aldaar zouden worden verbonden, doch dat deze regeling dreigde af te stuiten op verschil van meening omtrent het beschikbaar te stellen bedrag, dat men te den Helder op f 1500 hooger wenschte bepaald te zien dan de Minister had gemeend te moeten toezeggen. Gaarne zou men van den Minister vernemen of het hier alleen geldt de grootte van het beschikbaar te stellen bedrag. Zoo ja, dan meende men, dat de regeling op dit gering financieel verschil niet moest afstuiten.

2de Afdeeling. Niet=militaire uitgaven.

Loodswezen, betonning, bebakening, verlichting en hydrographie. iste Onderafdeeling. Loodswezen, betonning, bebakening en verlichting. B. Loodswezen. Loodsdienst.

Gevraagd werd of niet kan worden voldaan aan den wensch, geuit van de zijde der bij den Hoek van Holland werkzame loodsen om in cle tegenwoordige omstandigheden, nu de eischen van den dienst zich daartegen niet schijnen te verzetten, bij stormweer den nacht binnengaats te mogen doorbrengen.

Positie van loodsen aan boord.

Naar men had vernomen, was in de positie van den loods tegenover den kapitein van het schip, waarvan hij den koers aanwijst, verandering gekomen. Is zulks het geval, dan zou men omtrent die wijziging gaarne worden ingelicht, ook in verband met de aansprakelijkheid voor eventueel beloopen schade.

Verblijfplaats van loodsen.

Art. 87. Aangedrongen werd op verbetering van de verblijfplaats der

Sluiten