Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3Q0

HOOFDSTUK VI DER STAATSBEGROOTING VOOR 1915.

nu in de bedoeling ligt de aanwezige machinisten te zijner tijd tot den officiersrang te bevorderen, zonder dat hiervoor alsdan, zooals thans, examen zal worden geëischt, en in aanmerking nemende dat zich evenals tot nog toe, gevallen kunnen voordoen van machinisten, die uit anderen hoofde dan om redenen van bekwaamheid den officiersrang niet bereiken, moet noodzakelijk het gestelde voorbehoud „voor zoover zij daarvoor in aanmerking komen" worden gehandhaafd.

Voor hen, die na het doorloopen van den 5-jarigcn cursus het Instituut zullen verlaten, zal die noodzakelijkheid niet bestaan, omdat het vereischte peil van ontwikkeling door het met succes doorloopen van de opleiding zal zijn verzekerd, terwijl tijdens die opleiding ook overigens de geschiktheid voor den officiersrang zal worden beoordeeld.

Verloop onder het personeel.

Ter voldoening aan den wensch tot overlegging van de gebruikelijke mededeelingen omtrent de aanneming en het verloop, moge het navolgende dienen.

Matrozen.

Sterkte.

I Juli I Jan. j 1 Juli 1 Jan. 1 Juli

1912. 1913. 1913. 1914. 1914.

Matrozen der iste klasse .... 499 486 450 472 477

Matrozen der 2de klasse .... 570 663 657 638 644

Matrozen der 3de klasse .... 1065 1103 947 854 804

Lichtmatrozen 289 194 175 145 121

Jongens 178 176 134 96 94

Totaal . . . 2601 I 2622 2363 2205 2140

Aanneming.

1914

1910. 1911. 1912. 1913. tot 5 Dec.

Matrozen der iste en 2de klasse . 3 21 2 3

Matrozen der 3de klasse .... 21 27 : 10 12 19

Lichtmatrozen 186 122 ' 82 63 150

Jongens • . . . 192 189 ] 140 91 51

Totaal . . . 402 340 I 233 168 223

Sluiten