Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERAADSLAGINGEN.

319

was de Minister cle directeur en waar de Minister niet persoonlijk kon optreden, liet hij het over aan den chef van het materieel.

Het schijnt, clat, naarmate het aantal werven verminderd wordt, het aantal betrekkingen vermeerdert, die men bij de veelheid der werven niet noodig had.

Ik betreur het, dat deze betrekking in het leven is geroepen en eveneens de wijze, waarop het is gebeurd. De heer Van der Voort van Zijp heeft daarop reeds gewezen.

Ik wensch de bekwaamheid van den door den Minister benoemden persoon geheel in het midden te laten ; ik ken hem niet en ga dus o-eheel af op hetgeen de Minister ons omtrent hem heeft medegedeeld. Dc redenen echter, die er toe hebben geleid dezen persoon te nemen, lijken mij heel zwak. Hij heeft als zeeofficier te Soerabaja eenigen tijd de betrekking van ingenieur waargenomen.

Nu vind ik in het wetsontwerp 235 een specificatie der uitgaven voor het Nederlandsch eskader in Nederlandsch-lndië over 1913. Daaronder komen reparaties van schepen voor, die op mij een allerzonderlingsten indruk maken.

De „De Ruijter", waarvan de reparatie geraamd was op f 34.000, heeft gekost f81.000; de „Tromp", eveneens geraamd op een reparatie van f34.000, kostte f ui.000, cn de „Hertog Hendrik", op hetzelfde bedrag geraamd, f160.000.

Nu is dit voor mij en ik denk ook wel niet voor den Minister een verrassing, want cle wijze, waarop te Soerabaja de zaken worden behandeld, heeft, voor zoover mij bekend is, nog op alle Ministers van Marine een alleronaangenaamsten indruk gemaakt. Alles was altijd veel duurder dan geraamd werd.

Nu heb ik in de Memorie van Antwoord gelezen, clat cle Minister dezen luitenant ter zee, dien hij tot burger wil transformeeren, zal plaatsen om de ambtelijke sleur tc overwinnen. Hij zal ook de bedrijfsboekhouding moeten invoeren.

Tegen dit laatste heb ik natuurlijk geen bezwaar. Dit is reeds zoo dikwijls in cle Kamer ter sprake gekomen, dat hieromtrent wel geen verschil van opinie meer zal bestaan.

Een andere vraag is het echter, of het thans wel de geschikte tijd is om tot deze invoering over te gaan, want ik onderstel, clat er verschillende en groote kosten aan zullen verbonden zijn.

Ik zou derhalve gaarne van den Minister vernemen, of daardoor niet aparte bureau's zullen moeten worden gemaakt en welke de kosten, aan cle invoering dezer boekhouding verbonden, zullen zijn.

Wat nu de arbeidsprestatie betreft, die zooveel te wenschen zou overlaten, heb ik bij het lezen van dc Memorie van Antwoord op art. 9 gedacht, clat dit te wijten was aan cle leiding, maar uit hetgeen op art. 22 wordt geantwoord, blijkt, dat het de loonregeling is, die cle arbeidsprestatie feitelijk in den weg heeft gestaan. Dan is gemis van arbeidsprestatie ook niet aan het opzicht te wijten.

De heer Van der Voort van Zijp heeft gesproken over dc groote vernedering, het korps ingenieurs aangedaan. Ik ben dit volkomen met hem eens. Verleden jaar heeft de Minister dit korps een slag in 't gezicht gegeven door den directeur van scheepsbouw te ontlasten van zijn functie als chef over het materieel. Hij heeft deze opgedragen aan een zeeofficier.

Er waait aan het Departement van Marine een zeer militaire wind. Ik heb dit in mijn carrière meer bijgewoond.

Dat zal wel weer overwaaien, maar ik wensch toch den Minister te waarschuwen, clat hij, waar er een verdienstelijk ingenieurskorps is, zich

Sluiten