Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

332

hoofdstuk vi der sta atsbegrooting voor 1915.

dat het mij bekend is, dat vele marine-matrozen hoogen prijs stellen op de aanwezigheid van den vloot-predikant.

De heer SCHAPER: Mijnheer de Voorzitter! Nog een enkel woord. De heer De Visser heeft gezegd, dat hij overleg heeft gepleegd met den heer Hugenholtz. Maar dat beteekent in deze natuurlijk niets. Dat was zoo maar onderlinge afspraak. Wij zijn vandaag op het laatste oogenblik met deze motie opgescheept geworden.

De heer de Visser: De heer Hugenholtz heeft mij gezegd, dat hij zijn partijgenooten er vóór dezen dag over geraadpleegd heeft.

De heer Schaper: Hij heeft er met den heer Troelstra over gesproken, ik neem het echter den heer De Visser niet kwalijk, dat hij hiermede komt. „De maag der kerk is ijzersterk", zij wil altijd wel meer, en de heer De Visser zit er hier voor om zooveel mogelijk buit naar binnen te halen. Maar ik betreur, dat dat alles door de Kamer, met een linksche meerderheid, geslikt zal worden. Waar blijft zoo het liberalisme, waar de vrijzinnigheid?

Die vrijzinnigheid is eenvoudig apenkooi geworden en die geef ik cadeau. Maar wij zullen er niet aan meedoen, wij verzetten ons en zullen onze stem aan de motie niet geven.

De beraadslaging over de motie wordt gesloten.

De motie wordt in stemming gebracht en aangenomen met 46 tegen 14 stemmen.

Vóór hebben gestemd de heeren: Beckers, Arts, Van der Voort van Zijp, De Savornin Lohman, Beumer, Schim van der Loeff, Eerdmans, Heeres, Van Bylandt, Fock, Schimmelpenninck, Knobel, Janssen, Teenstra, Van Deventer, De Meester, Juten, Van Idsinga, Drion, Van Nispen tot Sevenaer (Nijmegen), Fruytier, Van Vliet, De Visser, Roodenburg, Gerretson, Loeff, Van Kaalte, De Beaufort, De Wijkerslooth de Weerdesteyn, Rutgers, Marchant, De Geef, Lieftinck, Van den Berch van Heemstede, Ankerman, Duynstee, Sasse van Ysselt, Bichon van IJsselmonde, Van de Velde, Oosterbaan, Van Veen, Tydeman, Duymaer van Twist, De Muralt, De Monté ver Loren en de Voorzitter.

Tegen hebben gestemd de heeren: Albarda, Eland, Smeenge, Van Foreest, Ter Laan (den Haag), Ter Laan (Rotterdam), Jansen (den Haag), Kleerekoper, Otto, Van Doorn, Boissevain, Visser van IJzendoorn, Hugenholtz en Schaper.

De heer rambonnet, Minister van Marine: Mijnheer de Voorzitter! Ten gevolge van de beslissing der Kamer verhoog ik den post met f 1500.—.

De Voorzitter: Door de Regeering is een wijziging in onderafd. 67 gebracht, strekkende om het bedrag met f 1500.— te verhoogen.

Mag ik de Commissie van Rapporteurs verzoeken haar oordeel over de Regeeringswijziging mede te deelen?

De heer Lieftinck: De Commissie van Rapporteurs, voor zoover aanwezig, kan zich met de wijziging wel vereenigen.

De beraadslaging wordt gesloten en het gewijzigd onderartikel 67 zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

De onderartïkelen 88 tot en met 106 worden achtereenvolgens zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Sluiten