Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25

Het orkest gaf een mooie, en vooral een eenvoudige vertolking van Beethoven's: Vijfde.

Dat eene opera-zangeres in de concertzaal vaak niet op haar plaats is, bleek ■weelbij het optreden van Mlle Scalar. Zij was niet gelukkig en zong bovendien dikwijls tegen den toon aan, wat ons voor deze sympathieke zangeres die in de opera vaak zoo goede qualiteiten heeft getoond, zeer speet.

Gerard Hekking speelde een vrij onbeduidend Concert van Widor, waaraan hij door zijn voortreffelijk spel te vergeefsch leven zocht te geven.

Verder zij nog het optreden vermeld van twee jonge Nederlandsche solisten op Tweeden Kerstdag: mejuffrouw Lucie Coenen (zang) en Jannette Walen (piano). De zangeres heeft een mooie stem, en draagt natuurlijk-eenvoudig voor, doch beheerscht hare techniek en voordracht nog niet geheel, zoodat zij later zeker nog meer zal kunnen geven. Toch maakte zij een zeer sympathieken indruk.

Mejuffrouw Walen heeft als pianiste getoond groote zekerheid te bezitten en muzikaal te kunnen voordragen. Haar voordracht is nog te gereserveerd, doch zij heeft beslist talent en dus verwachten wij iets zeer goeds van haar in de toekomst.

Toen Busoni zich als componist deed kennen, hebben wij interessante details in zijn werk gevonden, doch ons verwonderd over het gezochte en weinig natuurlijke in zijn compositie. Busoni heeft echter veel talent als componist. Dat durven wij niet verklaren van Henri Marteau die zijn violoncel-concert dirigeerde op het laatste abonnementsconcert. Gerard Hekking speelde dit concert en heeft de soms bijna onoverkomelijke moeielijkheden, die zelfs hem soms te machtig waren, over het geheel beheerscht, en deed zijn best om het te doen waardeeren. Doch dat was niet mogelijk, want er was zoo weinig natuurlijkheid in. Alles klonk zoo gemaakt en gezocht en getuigde zoozeer van de weinige ervaring van den componist in het orkestreeren, en ook in het dirigeeren, zoodat het vrijwel een fiasco werd.

Als violist herwon Marteau weer het terrein met de voordracht van een Concert van E. Moor, een Hongaar, die in Zwitserland woont. Het is zeer practisch en dankbaar voor viool geschreven en ook goed geïnstrumenteerd; het werd door Marteau meesterlijk gespeeld. Als compositie heeft het geestig Scherzo mij geboeid.

Wij hopen dat men, wanneer beroemde solisten weer als componist willen debuteeren, men zich eerst op de hoogte stelt van de waarde dier compositie, want de virtuosen schijnen tegenwoordig sterk naar lauweren als componist te hunkeren. Wanneer zij d'Albert of Schafer heeten is dat uitstekend, maar anderen doen beter alleen voor eigen pleizier te componeeren, en er niet mede in het openbaar te komen.

De Amsterdamsche afdeeling van Toonkunst heeft haar leden een buitengewoon genot verschaft door eene herhaling van Haydn's: Jahreszeiten, die heel wat jaargetijden in de bibliotheek dezer vereeniging hebben gerust.

Het was een bijzonder mooie uitvoering, die een triomf was voor het koor, dat prachtig zong evenals voor het orkest, en waarbij Messchaert als Simon van do solisten weer het meest uitmuntte. Dat was weer hooge kunst zooals hij alleen vermag te geven.

Mevrouw Lutkeman's vertolking van Hanne is ook goed bekend en gewaardeerd. Door haar schoone stem en vaak zoo natuurlijke voordracht heeft zij in deze partij zeer voldaan.

Weinig voldeed de Heer Ludwig Hess, die geen verschil schijnt te kennen tusschen de oudere en nieuwere stijlen, en alles zingt met modern-dramatische uitdrukking, zonder zich te bekommeren om de eischen der zangkunst die voor zulke werken wordt verlangd. Hij had wel enkele goede oogenblikken, maar viel meestal op storende wijze uit den stijl.

Sluiten