Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

si

De vierde matinée was wederom zeer druk bezocht en de werken La Forèt enchanlêe van Vincent d'Indy, twee eligische melodiën van Grieg en de ouverture Ruys Bias van Mendelssohn, genoten onder de bezielende leiding van Mr. Henri Viotta een sublieme vertolking. Mejuffrouw Elsie Playfair bracht het publiek in verrukking met hare eminente vertolking van de Symphonie espagnole van E. Lalo, en de Chaconne voor viool solo van den grooten Johan Sebastiaan Bach. Het donderend applaus, dat deze jeugdige ster gewerd is een waarborg voor de executante, dat men haar binnen niet al te lang tijdsverloop terug zal zien. rpH

Botterdam. In zijn laatste kroniek over de muzikale gebeurtenissen in deze stad releveerde mijn zeer bekwame voorganger het feit, dat er „in dezen tijd" van het jaar — omtrent November — hier veel beweging is op muzikaal gebied. Die beweging is ditmaal echter slechts de forsche kabbeling gebleken, voorafgaande aan een soort muzikalen springvloed, die den beroepsluisteraars in December alleen den Sinterklaas- en den Oüwejaarsavond vrijliet, in ruil waarvoor hun tegenwoordigheid werd gevraagd in eenige middagconcerten. Alles bijeengenomen, heb ik sedert de laatste dagen van September op den kop af honderd concerten en opera- en operette-opvoeringen mee-beleefd.

'tls niet te verwonderen, dat bij zulk een overdaad van muzikaal-genotsaanbod in een stad, die, naar het aantal harer inwoners geteld, een betrekkelijk klein uitgaand publiek bezit, heel wat ondernemers van publieke muzikale vermakelijkheden teleurstelling is bezorgd.

Zoo konden de zusters Thérèse on Suzanne Chaigneau de wel interessant-.moderne", maar niet diep emotioneerende Sonate op. 8 van Chevillard aan nog geen dertig menschen laten hooren, en van dat aantal waren de meesten nog „genoodigd".

De Italiaansche Opera had alleen met Carmen en Aida (deze laatste opera op den Zondag vóór Kerstmis) een flink bezetten Schouwburg. Zelfs Messchaert en Röntgen, wier artistieke populariteit bij trouwe concertbezoekers hier slechts wordt overtroffen door die van Anton Verhey en Louis Wolff, zijn in dat opzicht niet voor teleurstelling bewaard gebleven.

Nog minder bezoek was er bij Casals en Röntgen, die trouwens op een zeer ongelegen avond kwamen, dien vóór Oudejaar.

Mejuffrouw Marie Van Beekum gaf hier, met Anton Verhey als klavierbegeleider, een liederenavond, waarin zij zeventien liederen, o. a. van Mozart, Schumann, Brahms, Wolf, Berger en Van Eijken, zong, daarin toonend goed muzikalen aanleg, die zich echter maar in een drietal liederen tot volkomen uiting kon brengen zóó, dat haar zang emotioneerde.

Van de Bon /wem-opvoering, hier door het Amsterdamsche Comité met den langen naam georganiseerd, behoef ik niet meer te vertellen, dan dat zij in dezelfde bezetting verliep als de eerste te Amsterdam.

Meer, zelfs zéér drukke, belangstelling is getoond voor de concerten van eigen, Rotterdamschen oorsprong. De voornaamste drie koor-vereenigingen gaven in December een uitvoering.

„Excelsior", dat zich uitsluitend toelegt op het uitvoeren van werken, waaraan het bijbelverhaal ten grondslag ligt, had ditmaal de Messias gekozen. De voortreffelijke uitvoering van Handei's oratorium (in de bewerking van Mozart) door het koor en de solisten: dames Joh. van Linden van den Heuvell (Den Haag) en Lotte Roosing(alhier), heeren: Jac. van Kempen en Gerard Zalsman (beiden uit Haarlem), kon niet verhoeden,' dat de breedsprakigheid, in bijna voortdurende largo-beweging, ten slotte wat machtig werd. Toch was er loffelijk-royaal in de lijvige partituur geschrapt.

Sluiten