Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33

grootendeels geschiedt door solistisch behandelde houten blaasinstrumenten (hobo, Engelsch hoorn — deze in de plaats van de oboe da caccia — fagot en fluit) en de daarbij betrokken musici hebben zich veelal met gunstiger ontslag van hun moeilijke taak gekweten Anton Verhey gaf aan deze uitvoering al de toewijding, om ze in artistiek opzicht te doen slagen.

Ook de „Rotterdamsche Kunstkring" heeft zijn leden een concert aangeboden, waarvan het karakter overeenkwam met de stemming, waarin de menschen in den Kersttijd dienen te verkeeren. Het sedert September bestaande Palestrinakoor uit Utrecht, dat door den heer P. J. Jos Vranken is opgericht, nadat hij van het gerenommeerde Utrechtsche Palestrinakoor is gescheiden, was genoodigd voor een uitvoering van geestelijke muziek, die in den middag van den Tweeden Kerstdag in de Remonstrantsche Kerk werd gegeven. Het programma bevatte motetten van Palestrina Oudhollandsche Kerstzangen en twee geestelijke liederen uit den Oedenkklank van Valerius. Het „nieuwe" koor van den heer Vranken moet in korten tijd flink gestudeerd hebben, dat reeds zulke aannemelijke resultaten bereikt konden worden. Vranken's gezaghebbende opvatting bezorgde stemmende voordrachten, maar de klank van het koor heeft nog niet de kuische gaafheid, die gevolg is van bijna ideale versmelting van de timbres der stemmengroepen, en die aan Palestrina-zang onontbeerlijk is. Daarvoor zou het geluid der sopranen den nobelen glans moeten krijgen, die de beide groepen der mannenstemmen kenmerkt, en de massiviteit van den klank der alten.

Wolff en Verhey gaven hun derde abonnementsconcert met medewerking van mevrouw De Haan—Manifarges en den cellist Mossel, welke laatste Anton Bouman, die nog altijd ongesteld is, vervangt in het Wolff-Verhey-Trio. Op een manier, die aan het samenspel niet de minste schade doet, zooals in dit concert bleek bij de brillante vertolking van het Trio in c (op. 66) van Mendelssohn, en bij de niet minder geacheveerde voordracht van Brahms' Trio in C (op. 87). Mossel speelde bovendien met veel bravour de bekende Variaiions symphoniques van Boëllmann, die, nu ze zoo dikwijls onze programma's sieren, wat al te bekend worden in verhouding tot haar belangrijkheid.

Mevrouw De Haan zong liederen van Berlioz, Mahler. Strauss, Brahms en Schubert, die bij haar kalme, blanco-voordrachtsmanier slecht passen, en noch technisch- (ademhaling), noch literair-, noch muzikaal-zuiver werden gedeclameerd.

In het concert van het Orkest van het Concertgebouw was de hoboïst Krüger solist. Den bezoekers van de Harmonie-concerten was zijn .toon" natuurlijk niet onbekend en zij maakten van deze gelegenheid, waarschijnlijk door zijn 25-jarig jubileum ontstaan, gaarne gebruik, om den voortreffelijken musicus na de klankschoone en fijn-gestileerde voordracht van het Hobo-concert in g, van Handel, hulde te brengen.

Aan orkestcomposities leverde dit concert de Hebriden-Ouverture, Tschaikowsky's Pathétique en Mozart's Notturno voor vier orkesten, de laatste als Spielerei misschien een geslaagde compositie — wat ik niet kon beoordeelen, doordat de beoogde effecten door te dichte opeenplaatsing der orkestjes op het voor zulke experimenten te kleine podium van de Doelezaal niet bereikt werden — doch volgens den inhoud tafelmuziek van heel gewone soort.

De leden van Voor de Kunst genoten in December het derde en laatste der concerten, waarin Wolff en Verhey hun alle tien de piano-viool Sonaten van Beethoven hebben voorgespeeld. Als ik zeg „genoten", dan is in die uitdrukking geen journalistieke overdrijving, want het heeft in deze concerten na iedere Sonate gedaverd van geestdriftige ingenomenheid met de uitvoerenden en met Beethoven's heerlijk werk, waaartoe de circa drie duizend personen, die geregeld de Voor de Kunst.concevtea bezoeken, nader werden gebracht door beknopte, bevattelijk geschreven toelichtingen op het programma.

3

Sluiten