Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35

voor kinderen van tien tot veertien jaar, en Colombijntjes voor de Kleintjes, voor nog minderjariger kleinen, beide keurig, in zachte kleuren en toepasselijk geïllustreerd door den jongen Eotterdamschen schilder Willem Hardenberg — heeft mevrouw Denijs aan eenige genoodigden voorgezongen, met de componiste als uiterst zorgzame klavierbegeleidster, voorgezongen in zoo alleraardigste, mimisch-guitige voordracht, dat daardoor alleen al hun succes verzekerd werd. Maar de liedjes zelf hebben door een eenvoudig illustreerende piano-begeleiding, gedistingeerde, soms óók teekenende melodie-voering, een paar (Bloemenlied en Van twee Bloemen) door raakheid van dieper stemmingen, muzikaal-paedagogische beteekenis voor kinderen, mits zij de reproduceerende hulp, en één van niet alledaagsche

capaciteit, erlangen van muzikale moeders of onderwijzeressen. In artistieke verzorging

zóó als die van mevrouwen Denijs en Lambrechts — kan het doel bereikt worden waarmee de liedjes geschreven zijn: het ontwikkelen van het kiempje muzikalen aanleg in kindergevoel.

Met de voordracht van eenige vioolcomposities van mevrouw Lambrechts door mevrouw Eberle wordt het Muziekuurtje verder gevuld.

Het allereerste Muziekuurtje, uitsluitend voor genoodigden, diende mede tot opening van een muzieksalon, door de bekende piano-firma Paling alhier, comfortabel ingericht voor namiddagconcerten in besloten kring. Jonge en weinig bekende musici zullen gelegenheid hebben zich voor het eerst te doen hooren, buiten het dankbaar gehoor van vrienden en bloedverwanten, in dezen salon, waarin niet de zaalsche gedwongenheid heerscht van stoelen-op-nette-rijtjes. Ik hoor, dat in de tweede helft van Januari een zeer begaafde liederencomponist, Henri van Nieuwenhoven, oud-stadgenoot, sedert kort directeur van „Breda's Mannenkoor", daar eenige van zijn liederen zal laten hooren. Zijn broer Willem, een schilder van goeden aanleg, zal ze zingen, de componist, die een voortreffelijk pianist is, ze begeleiden. d- jj_

Utrecht. Tot de reeks muziekuitvoeringen die in de laatste weken alhier zijn gegeven, behooren o. a. eenige opera-voorstellingen benevens ochtend- en avonduitvoeringen door de Dames Chaigneau, Pablo Casals, Jul. Böntgen, Mark Hambourg Mevr. Terese Carreno. Een kinderuurtje door Mevr. Lambrechts—Vos met medewerking der Dames Mevr. Denijs en Mevr. Eberlé, de Kerstuitvoeringen door de beide Palestrina-koren alhier, enz. enz. Daar deze concerten ook in andere steden plaats hadden en zijn besproken is de vermelding voldoende.

Onder de gewone Concerten van 't eigen orchest kwam ook het derde Beethoven Concert voor, dat van de reeds gegeven serie, als een der beste mag geroemd worden. Behalve de vierde Symphonie en de Egmont-muziek, hoorden wij het Berde Piano Concert en Rondo in bes met orchestbegeleiding door Mej. Lien Lelijveld, die evenals Mej. C. Kettenis, die de liederen in de Egmont-muzïek zong, een groot succes behaalde.

Het tweede Orgel-concert door den heer W. Petri in de Eemonstrante Kerk gegeven, was zoo bezet, dat er plaatsen te kort kwamen. Uitgevoerd werden de Cantates voor sopraan, baryton en orgel van Bach, No. 59 Wer mich liebet, der wird mein Wort halten en No. 152 Tritt auf die Glaubensbahn die door Mej. Mina Smits en den Heer H. O van Oort werden gezongen. Tusschen deze Cantates droeg de organist de Fantaisie en Fuga in g kl. voor.

Ons tweede Stads-Concert had den 16 Dec. jl. plaats en begon met Beethoven's Eerste Symphonie. Wij kunnen den wensch niet onderdrukken een groot aantal deistrijkers spoedig in het bezit te zien van betere instrumenten. Waar bijv. de tweede violen in het tweede deel het motief inzetten, is de magere klank niet passend in 't geheel. Toen indertijd voor de normale stemming nieuwe blaasinstrumenten noodig waren, kon

Sluiten