Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45

volksbibliotheek gesticht, waarvan de rijke schatten van muziekwerken voor het groote publiek geheel vrij toegankelijk zullen zijn. De catalogus vermeldt reeds 2000 werken. In het midden van de helder verlichte zaal bevinden zich drie leestafels voor de studie der muzikale litteratuur. De bibliotheek is voorloopig iederen Woensdagavond van 7—9 en iederen Zondagmorgen van 11—1 uur voor ieder kosteloos toegankelijk. Wordt het bezoek grooter dan zal een derde dag voor het bezoek worden vastgesteld.

La Ronde des Saisons, ballet van Charles Lomon en T. Hausen, muziek van Henri Büsser, die tot voor korten tijd kapelmeester aan de Opera-Comique te Parijs was, is in de Groote Opera te Parijs, onder leiding van den componist opgevoerd. Gabriël Fauré vindt het libretto maar zoo zoo, doch de muziek aangenaam en levendig, licht en klaar, en de instrumentatie sober, echter wat al te sober. Hij roemt de partitie als geheel zeer en noemt de opvoering van Büsser „partie gagnée". Le Temps zegt er van, dat het „une partition propre et sage" is, zooals het een „distingué prix de Rome" betaamt, maar vraagt of het den componist niet mogelijk was wat warmer te voelen voor de lente, den zomer, den herfst en den winter. De opvoering had groot succes, dank zij vooral ook der creatie van de hoofdvertolkster, de danseres Mlle Zambelli. Het stuk speelt in een der mooiste deelen van het land van Gascogne „pays cher a M. Gailhard", zegt Le Temps.

Engelbert Humperdinck, die nu in Amerika vertoeft, is door den president Roosevelt en diens gemalin op het Witte Huis te Washington als gast ontvangen. Omtrent de Pam/aï-quaestie heeft de directeur Conried te New-York Humperdinck, die zooals men weet een trouwe vriend der familie Wagner is, ondervraagd of men te Bayreuth nog boos op hem was. Humperdinck zeide dat de Amsterdamsche opvoering de boosheid tegen New-York sterk op den achtergrond had gedrongen. De opvoering van Parsifal in het hartje van Europa, was dan ook voor Wahnfried een veel harder slag.

Otto Lessmann, de gezaghebbende redacteur der Allgemeine Musik Zeitung, heeft nu juist 25 jaar als zoodanig gefungeerd. (Het tijdschrift bestaat reeds 32 jaar). In die jaren is Lessmann steeds krachtig voor de verbreiding en waardeering der moderne kunst opgekomen.

In de Hofopera te Berlijn is Lilli Lehmann onverwacht ingesprongen voor Frl. Plaichinger als gravin in Mozart's Figaro. Het Berl. Tageblatt deze uitvoering besprekende, roemt die vertolking als een gebeurtenis. Zij was door haar voornaamheid in verschijning een echte gravin en haar spel en zang verhoogden dien indruk zeer. Door het zingen deirecitatieven en door haar „bel canto" toonde zij hoezeer de echte Mozartstijl tegenwoordig verwaarloosd wordt. Overigens wordt van deze opvoering niet veel goeds gezegd. Met uitzondering van Lilli Lehmann droeg het geheel een provinciaal karakter.

Uit New-York wordt gemeld dat Mac Dowell de primus der Amerikaansche componisten, ongeneeselijk ziek zou zijn geworden (verstandsverbijstering).

Op Beethoven's geboortedag is in den tuin van diens geboortehuis te Bonn, een kolossaal bronzen standbeeld van den toondichter onthuld, het werk van den Rus Aronson, een leerling van Rodin. De Beethoven-vereeniging aldaar had het beeld aangekocht, dat zich onderscheidt door het nadenkende dat er in is uitgedrukt en heeft de onthulling feestelijk doen plaats hebben.

De componist Mae Reger heeft te München voor het eerst in het openbaar gedirigeerd; naar gemeld wordt, met veel succes. Met Porges Chorverein en het Kaim-orkest, leidde hij compositiën van Liszt en Hugo Wolf.

De opera Acté van den Spaanschen vioolvirtuoos Joan Manen, zal te Dresden in de Hof-opera worden opgevoerd.

Sluiten