Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

127

K. Strauss en H. van Eyken en werd op keurige wijze begeleid door den heer J. M. Bolle. Ook Mevrouw Denys—Kruyt, Jan Manifarges en Henri Schultze gaven een concert en toonden hun artistieke gaven. Hoewel de opkomst niet bijzonder groot was, werden de solisten herhaaldelijk warm toegejuicht. In den Haagschen kunstkring gaf men een Hollandschen componisten-avond — uitvoerders en componisten waren uitsluitend Hollanders. O. a. werd D. Schaier's Sonate voor viool en klavier door de H.H. C. D. Oberstadt en Manifarges gespeeld.

Verder hoorden wij liederen van Diepenbrock en Smulders door mejuffrouw v. Linden v. d. Heuvel en zangen van F. E. A. Koeberg, H. C. v. Oort, C. v. Bennes en D. de Lange door den heer P. C. Brederode zingen; de heer Otto Lies speelde een Sonate en Skizzen van eigen compositie voor klavier; de heer Ch. van Isterdaël, Rosch-Haschana voor violoncel en piano van Smulders en ten slotte hoorden wij liederen van H. W. G. v. Nieuwenhoven en Leo Michielsen, door mejuffrouw v. Linden v. d. Heuvel voorgedragen. Het was dus een zeer interessante avond. Voeg ik hier nog aan toe dat de Bohemers weer evenals zoovele jaren met lauweren bela&n onze stad verlaten hebben en dat Dr. Ludwig Wüllner ons evenals in andere steden des lands heeft doen genieten van zijn machtig kunnen, dan zal men uit bovenstaande regelen kunnen bemerken dat ons vorstelijk 's Gravenhage niet van muziek ontbloot is. De Fransche Opera geeft, behalve de gewone Zondag, Maandag, Donderdag en Zaterdag, voorstellingen des Zondagsmiddags, om de veertien dagen in de Dierentuin een matinée met medewerking van orchest en solisten; terwijl de andere Zondagen den leden van het K. Z. B. genootschap concerten worden aangeboden door de K. M. Kapel onder leiding van den Luit.-Direkteur N. A. Bouwman.

De achtste matinée van het Besidentie Orchest kon ik niet bijwonen en wil daarom volstaan met het programma te vermelden, dat, naar ik vernam, aan den directeur en het orchest, alsmede aan de solisten veel bijval bezorgde. Soliste was Mme Felicie Kaschowska die eene aria uit Obêron en drie liederen zong van Groothertog Ernst Ludwig von Hessen, J. Massenet en Max Spiecker. Het concert ving aan met Concerto Grosso voor strijkorchest met obligaat violen en violoncel van G. F. Handel door de H.H. A. Spoor, L. Angenot en Ch. van Isterdaël. Verder werden uitgevoerd de Serenade van. B. Volkmann met cello-solo, door den heer Van Isterdaël, Voorspel Hansel und Gretal van Humperdinck en tot slot Wotan's Abschied und Feuerzauber van B. Wagner. Volgens de berichten die ik daarvan kreeg moet het een zeer geslaagd concert geweest zijn. Th.

Botterdam. Het gaat hier met de Mozart-herdenking kalmpjes aan. Behalve twee orkestverenigingen, uit dilettanten saamgesteld : „Symphonia", directeur Georg Bijken, en „Mozart", directeur Jac. Dorrenboom, die ieder een concert gaven, waarvan het programma geheel uit composities van Wolfgang den Geniale bestond, heeft alleen het Orkest van het Concertgebouw deze maand iets aan Mozart „gedaan". Het geschiedde in een concert, waarvan de helft werd ingenomen door de Symphonie in Es, die op tot dusver duistere gronden „Schwanengesang" is bijgetiteld, en door het Concert in Es voor twee piano's, dat onlangs ook te Amsterdam is gespeeld en dat evenals daar ook hier werd voorgedragen door Mengelberg en zijn talentvolle leerlinge mejuffrouw E. Vigeveno. Diep gesticht heeft de uitvoering van geen van beide composities mij. Wat de Symphonie betreft, was dat het gevolg van de wel heel vrije opvatting, die leidde tot zonderlinge tempi, zoodat het Andante bijvoorbeeld een volslagen Adagio werd; en van het Concert bevredigde alleen het voortreffelijk geacheveerd en geëquilibreerd spel der solisten. Het Orkest bleef zoo goed als geheel aan zichzelf overgelaten, want de strijkstokseinen, welke

Sluiten