Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

131

In de eerste plaats zij dus vermeld Dr. L. Wüllner met Coenraad Bos eene liedergaven in Tivoli die goed bezocht was. Het vijfde Volksconcert werd weer door ons orchest gegeven en de Volksbond gaf een Concert voor slechts 10 ct. entrée waarop o. a. mejuffrouw Jacqueline Spaan, viool, en mejuffrouw Hilly Tibo, sopraan, als solisten meewerkten. Lamond, wiens reputatie hier gevestigd blijft, gaf twee matinées. Mark Hambourg gaf ook weer eene matinée. Stijlvol en geklaard vind ik al zijne voordrachten niet, hoe groot ook zijne technische bekwaamheid is. Karei de Jong en Mina Smits gaven eene soirée die zeer slecht bezocht was. Jammer voor deze bekwame kunstenaars. In de Tivoli-Concerten is natuurlijk Mozart herdacht, zoo ook op 13 Februari B. Wagner, toen het le gedeelte van het programma aan zijne werken was gewijd. De zevende Beethovenavond gaf mejuffrouw J. van Dantzig gelegenheid het 4e piano-Concert voor te dragen, wat wij pas van Godowsky hadden gehoord. Zij vervulde hare taak met eere. De heer Veerman gaf zijne 2e soirée voor kamermuziek met een programma geheel aan Mozart's werken gewijd.

De heer W. Petri gaf met medewerking van mej. J. Molsbergen zang, en de heer Henri Hack, uit den Haag, viool, zijn 4e orgelbespeling in de Bern. Kerk. Deze uitvoeringen blijven blijkbaar in den smaak vallen. Hack's instrument is een der schoonste violen en wordt voortreffelijk door hem bespeeld.

De Bohemers hebben ons deze keer niet overgeslagen. Hunne uitvoering van 15 Febr. had natuurlijk groot succes.

De Utrechtsche Mannenzang-Vereeniging gaf met mej. M. Hof, sopraan, en den heer J. B. Caro, bariton, als solisten, weder eene uitvoering, onder leiding van den heer P. J. Jos. Vranken en zong werken van B. Hol, Fr. Hegar en Max Bruch (Scenen aus der Frithjof-Sage').

Ten voordeele der Vacantie-Koloniën werd in Tivoli een druk bezocht Concert gegeven met medewerking van velen en onder leiding van de heeren W. Hutschenruyter, J. Wagenaar en E. A. Galesloot. Het programma was nationaal. Vooral de medewerking van den heer Böntgen als pianist werd zeer gewaardeerd.

Het vierde Stads-Concert bracht aan orchestwerken Symphonie van Mozart in A, Wagner's Siegfried-ldyll en v. Beethoven's Leonore-Ouverture No. 2. De heer A. Petschnikoff speelde Beethoven's Viool-Concert en Fuga in] C. van Bach, met welks laatste werk hij zeer veel bijval verwierf.

De Utrechtsche Studentenzang-Vereeniging onder de zinspreuk „Nunc Cantus Besonet", vierde met verschillende feesten haar 25jarig bestaan, o. a. ook door eene uitvoering in den schouwburg op 3 Maart, waarvan 't programma in 't eerste deel mannenkoren o. a. Kreuzfahrersang van Cursch—Bühren, en verschillende liederen uit Coers liederboek met orchest bevatte en na de pauze de eerste opvoering plaats vond van „Penelope ofte wel haar trouw", oorspronkelijke operette van de heeren D. v. W. B. en M. G. N. le H. Muziek van den directeur M. W. Petri. De uitvoering had verbazend succes. Eene herhaling schijnt zeer spoedig te zullen volgen.

De tweede uitvoering van de Zangvereeniging der M. t. b. d. T. onder Johan Wagenaar had 6 Maart plaats. César Franck's Bêatitudes werd voor een volle zaal, en over 't geheel met gelukkigen uitslag uitgevoerd. Solisten waren de dames Alida Lütkemann, Mina Smits en Louise Benij en de heeren J. Godart uit Brussel, tenor, Gerard Zalsman, Jos. M. Orelio en S. Schellink. In 't werk zelf speelt vooral het orchest eene groote rol, en was tegenover het koor en solisten menigmaal te sterk van klank. Evenwel heeft Franck voor een groot gedeelte 't zwaartepunt in 't orchest gelegd, dat altijd illustreerend optreed. De solopartijen treden niet overal op den voorgrond. Enkele gedeelten lijken ons

Sluiten