Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

177

Het orchest bracht de Pastorale van Beethoven, voorspel uit Ransel und Gretel van Humperdiück en onder leiding van den componist Van Anrooy kregen wij diens Hollandsche Ehapsodie Piet Hein te hooren. Het was een genotvolle avond die wéér duizenden bezoekers aangenaam deed huiswaarts keeren.

Het Haagsche Toonkunst-kwartet: de heeren Haek, Voerman, Verhallen en Van Isterdaël gaf voor de leden van de Afdeeling den Haag der Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst de derde en laatste kamermuziek-soirée in dit seizoen De avond werd geopend met het klarinet-kwintet van Mozart waarin de heer A. Witt solo-klarinettist van het Residentie-Orchest, de klarinet-partij op artistieke vervulde. Voorts gaf het quartet eene eerste uitvoering van eene Etude van Leone Sinigaglia en een kwartet van Rimsky-Korsakow, waarmede de Haagsche kwartetspelers zeer veel bijval verwierven. Mejuffrouw D. Brunings zong tussehen de verschillende kwartetten een aria van Mozart en liederen van Tournemire, Zweers enz. en deed dat op verdienstelijke wijze.

Op de Elfde Matinée van het Residentie-Orchest, de voorlaatste in dit seizoen werd de heer Carl Leidström eerste bariton van de Opera te Frankfort vervangen door de heer Clarence Whitehill. In den heer Whitehill leerde men een zanger kennen van buitengewone gaven. Hoogst muzikaal en in het bezit van een prachtig bariton-geluid genoten wij op deze matinée van zijn voortreffelijke voordracht van „Wotan's abschied" uit de Walkure en „Gesang Wolfram's" uit Tannhauser. De zaal daverde van toejuichingen na den zang van deze eminenten kunstenaar. Als orchestwerken hoorden wij de Ouverture Manfred van Rob. Schumann, Serenade opus 16 van Joh. Brahms, een „Jugendwerk" dat toch reeds den grooten meester doet kennen door de gezonde en klare motieven en de eigenaardige klankcombinatie van blaasinstrumenten, alten, cello's en contrabassen. Tot slot kwam de eerste uitvoering van Richard Strauss' Tod und Verklarung, die een zeer schoone vertolking genoot. Het werk werd muzikaal en met groote toewijding gespeeld.

Toonkunst gaf Wolf-Ferrari's Vila Nuova met mej. Constance Lacuedle in plaats van Preddy Gronemann sopraan, en den heer Clarence Whitehill bariton. Deze uitvoering mag bijzonder geslaagd heeten. Vita Nuova hoorde men hier voor de eerste maal, het is een brillant werk o.a. met twee dansen voor klavier, harpen en orchest die als juweeltjes kunnen geroemd worden, zoowel wat vinding als orchestratie betreft. De heer Bolle (piano) en De Zwaan (orgel) kweten zich goed van hunne taak. Een frisch jongenskoor door de heer Y. M. van den Bosch ingestudeerd, werkte tot groote bevrediging van den dirigent mede. Na de pauze werden de Ouverture Coriolan en de Koorfantaisie van Beethoven gespeeld, in welke laatste de heer Verhey op een supériure wijze de piano-partij vervulde. De koren hielden zich den ganschen avond flink; ook de kleine partijen waren in vertrouwde handen.

12

Sluiten