Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

182

De heer Orelio zong op een middagconcert der Arnh. Orkestvereeniging „Wotan's Abschied von Brünhilde und Feuerzauber". Zoolang het orkest dier Vereeniging niet over beter materiaal beschikt, zoowel qualitatief als quantitatief, moest zijn dirigent het niet wagen aan de mede-vertolking van dit fragment. Daarvan zijn de vocale en instrumentale gedeelten zoó innig saamgevlochten dat elke minderwaardigheid in de uitvoering ter zeerste stoort en ergernis geeft. Bovendien schijnt de heer Kwast geen uitverkoren Wagner-dirigent en was hij de partitie van het onderhavige stuk, blijkens zijn dirigeeren, ver van meester.

Verder droeg de heer Orelio op deze matinee de zangpartij voor in twee liederen met orkest-begeleiding „Lente" en „Angelus-Ballade", gecomponeerd door onzen stadgenoot den heer A. H. Amory, die zelf het orkest aanvoerde. Deze werkjes, vlot geïnstrumenteerd en prettig van klank, dragen geen sterk-persoonlijk karakter. , M.

Het Overzicht uit Utrecht moet tot de volgende maand blijven liggen. (Red.)

MUZIEKBERICHTEN.

BINNENLAND.

De Koningin-Moeder schonk aan het fonds van Caecilia te Amsterdam als blijk van belangstelling, zestig gulden.

De heer H. W. G. van Nieuwenhoven te Ginneken is benoemd tot directeur der Toonkunst-zangvereeniging te Breda.

De heer C. P. Holkamp, directeur der muziekschool te Zutphen, heeft tegen 1 Sept. eervol ontslag uit die betrekking aangevraagd.

Naar de iV. R. Ct. meldt, zal de afdeeling Rotterdam van Toonkunst in het volgend seizoen ten gehoore brengen „Totentanz, ein Mysterium" van Felix Woyrscb.

Op het graf te Ede van den toonkunstenaar H. F. R. Brandts Buijs, zal door vereerders van den overledene een eenvoudig, artistiek gedenkteeken geplaatst worden. Aan den beeldhouwer L. J. Vreugde te Haarlem is opgedragen het maken van een ontwerp.

Naar Het Vad. verneemt, zal een Vereeniging worden opgericht tot instandhouding van het Res.-Orkest. Het tegenwoordige comité zal daarvan de kern vormen. Eerstdaags zullen de statuten worden ingezonden ter verkrijging van de koninklijke bewilliging.

De afdeeling Utrecht van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst heeft van het kerkbestuur geen verlof kunnen krijgen tot het gebruiken der Buurkerk voor een Bach-feest in de Pinksterdagen. Er is nu besloten, naar het U. D. meldt, 23 en 24 April een uitvoering van Beethoven's Fidelio in concertvorm te geven.

Te 's-Gravenhage is een Oratorium-vereeniging opgericht, met het doel om tegen matigen toegansprijs jaarlijks minstens twee uitvoeringen van een oratorium te geven met groot koor, orkest en solisten van beteekenis. De muzikale leiding is opgedragen aan den heer A. A. 0. Tiggers, muziekdirecteur te Amsterdam.

Voor den op 24 Mei en 4 Juni te houden wedstrijd te Krimpen a/d IJsel door den

Sluiten