Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

183

Zuid-Hollandschen Bond van Harmonie- en Fanfare-vereenigingen zijn tot leden der jurygekozen voor 24 Mei: de heeren L. F. Brandts Buijs, M. H. van 't Kruijs, N. A. Bouwman, D. Bolten en Bart Verhallen; voor 4 Juni: M. M. van 't Kruijs, N. A. Bouwman, D. Bolten, G. Joh. van Dam en F. J. Sohweinsberg.

Verschenen is het verslag over het jaar 1905 der Nederl. Koorvereeniging. Het aantal der leden onderging dit jaar een kleine vermeerdering. In plaats der drie aftredende leden van het hoofdbestuur en ter vervulling van de vacature D. F. Scheurleer, die verleden jaar zijn benoeming niet heeft aangenomen, zijn als nieuwe leden gekozen de heeren W. F. Loman, J. A. Böhringer, Daniël de Lange en J. L. Bienfait, De ledenkunstenaars van het hoofdbestuur zijn dus nu de heeren Daniël de Lange, M. W. Petri en L. Adr. van Tetterode.

Op een der stadsconcerten te Utrecht trad de jonge violist Hendrik Rijnbergen op met het derde concert van Brahms, waarmede hij, volgens het V. D., meermalen in allen eenvoud en ougekunsteldheid stemming wist te wekken. „Groot is zijn succes geweest, en volkomen verdiend tevens". Rijnbergen is een leerling van Veerman. De jonge violist is naar Brussel vertrokken om zich ter verdere ontwikkeling onder leiding van Ysaye te stellen.

Te Wassenaar overleed in den ouderdom van 51 jaar de heer Antoon Bouman, de bekende solo-violoncellist, sedert vele jaren leeraar aan het Kon. Conservatorium, voor Muziek te 's-Gravenhage. Te Rotterdam had hij, na in zijn geboortestad, 's-Hertogenbosch het eerste muzikaal onderwijs van zijn vader den organist en zijn ouderen broeder ontvangen te hebben, opleiding genoten van Oscar Eberle en Bargiel. Daarna voltooide hij zijn studies onder beroemde meesters te Hannover, Dresden, Brussel en Parijs. Van zijn hand verschenen meerdere composities, waaronder 3 concerten voor cello een Mis en verscheidene liederen.

De in October jl. opgerichte Christelijke Oratorium-vereeniging — een koor van ongeveer 330 leden onder leiding van Joh. Schoonderbeek — zal 2 Mei te Amsterdam in het Concertgebouw haar eerste uitvoering geven, en wel van Mendelssohn's oratorium Elias. Het orkest van het Concertgebouw zal medewerken, en waarschijnlijk de solisten mevrouw De Haan-Manifarges, Joh. van Linden van den Heuvell, Jac. van Kempen en Gerard Zalsman.

In Toonkunst geeft J. H. Rössing een bijdrage tot de geschiedenis der opera in Nederland Zij eindigt aldus: „Om tot de Nederlandsche opera en het zangspel in de eerste jaren van 1800 weder te keeren, ter vergelijking met de laatst bestaande Nederl. opera's, blijkt, dat het orkest en het decor goed en het ballet voorbeeldig, ja zelfs wereldvermaard was. — dat de vertalingen alles te wenschen overlieten, dat het koor beneden zijn taak stond, en dat er geen overvloed van groote zangers en zangeressen was. Zoo oordeelde men óver de Nederl. opera van 1800 en daaromtrent. Is het oordeel over de Nederl. opera van 1900, er voor en er na, wel heel anders geweest?

De opvoeringen van Mozart's Figaro's Hochsseit vinden plaats te Amsterdam, 20 en 24 April, te Rotterdam 21 en te Den Haag 28 April, ditmaal met medewerking van het orkest van het Concertgebouw, onder leiding van den heer Ant. H. Tierie. Voor de hoofdpartijen zijn door het comité geëngageerd als „Figaro" de heer Rudolph Moest uit Hannover. als „Graaf de heer C. Bronsgeest van het Stadttheater te Hamburg, als „Gravin" mevr. Hensel-Schweizer van het Stadttheater te Frankfort, als „Suzanna" mevr. A. TijssenBremerkainp, als „Cherubin" mevr. Schako van het Stadttheater te Frankfort. De rollen van Basilio" en „Curzio" worden vervuld door den heer H. Schramm uit Frankfort.

Sluiten