Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

231

zeer mogelijk, en de heer Kuipers had dan ook beter gedaan de begeleiding geheel over te laten aan mevr. Pijnappel, aan wie dat best is toevertrouwd; mij dunkt voor den solist zou dat rustiger geweest zijn.

Nu deze concerten voor dit seizoen geëindigd zijn, meen ik wel te mogen wijzen op den goeden zorg van het Bestuur van deze instelling, en de toewijding voor het orkest betoond; er zullen zeker velen hier zijn die dat hoog waardeeren. Moge dit Bestuur moed en lust hebben om het orkest verder te sturen en te steunen.

De opkomst van het publiek was zeer goed bij het hierop volgend concert van de Mannenzangvereeniging „Fidelio." Het koor zong heel mooi en heeft, zooals ik vroeger reeds schreef, uitstekende elementen onder haar leden. Sur les remparts van A. Saintis was hier onbekend ; de Bots in zee van Hol en Aan de Phantasie van H. A. Meyroos werden hier vroeger herhaalde malen door de toenmalige Mannenzangvereeniging „Advendo" gezongen; eigenaardig is het dat, evenmin als in die jaren, ook nu het publiek erg veel voelde voor het werk van Meyroos, en toch werd het uitstekend gezongen, en valt het bij de zangers zeer in den smaak.

Twee solisten traden op: ik hoorde beiden vóór de pauze, na Meyroos' werk moest ik weg (ik zou wel aan de vereenigingen beleefd in overweging willen geven de menschen op Zondagavond niet uit hun huizen te lokken). Mej. Annie van Dijk, zangeres uit Amsterdam, lijkt mij wel uit het goede hout gesneden te zijn voor operazangeres; ik hoorde van haar een Aria van Rossini en Airs van 1 uccini Dat mocht gehoord worden, zij had heel veel succes en verdiende dat; mij dunkt, zij zal hier nog wel eens gevraagd worden.

De heer Louis Queeckers uit Brussel, trad op als violist; ik hoorde van hen? fantasie uit de opera Carmen van Jefio Hubay, een zwaar virtuosennummer, in den geest van de Fantasie's van Singelée, Vieuxtemps, Alard, Artot enz., die wij speelden toen wij jongens waren, maar die nu hebben afgedaan voor concertuitvoeringen; 't stuk had dan ook evenveel inhoud als zijn voorganger. Boven bedenking was de wedergave niet, dus gaf dit nommer mij weinig te genieten. Het komt mij voor dat deze solist over veel techniek beschikt. De heer Jan Rijken speelde de klavierpartij uit het werk van Meyroos en begeleidde den violist, de heer Arie Kuipers de zangeres, een verdeeling van arbeid die aan te bevelen is. Alles bij elkaar kunnen de leden, het bestuur en de directeur (de heer Kuipers) met veel voldoening op dit concert terugzien.

Harold Bauer trad hier op terwijl op denzelfden avond de Bettelstudent werd opgevoerd door stadgenooten; ik woonde deze uitvoering bij en kan daar veel goeds van vertellen. Het is niet vleiend voor de Zwolsche toonkunstenaren, dat wij allen door het bestuur van dit gezelschap gewogen en te licht bevonden zijn om aan het hoofd te staan; de gebreken die ons allen persoonlijk aankleven schijnen van dien aard te zijn dat niemand in aanmerking is gekomen, althans niemand is gevraagd. Het is gelukkig dat in dit gebrek kon voorzien worden met een kracht uit het naburige Kampen, en voor den heer Kraal is 't dan ook om trotsch op te zijn, dat die taak aan hem werd toevertrouwd. Ik heb bij verschillende gelegenheden groote hulde gebracht aan den heer Kraal als dirigent van een Kamper vereeniging en doe het nu weder; hij heeft alle eer van zijn werk. De zaal was propvol en het succes was heel groot; décors zoowel als de costumes waren heel mooi, soms schitterend; ik vestig hier dus nog eens de aandacht op den heer Verhulst alhier, die ook voor deze uitvoering mooie stukken heeft geschilderd. Koor en solisten werkten zeer verdienstelijk, het orkest voldeed mij 't minst, maar bij vaker samenwerken zal dat ook wel beter worden. Van de medewerkenden werden slechts twee namen vermeld: de heeren Vos en Van

Sluiten