Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

259

en als voorbeeld van een klassiek ballet is het Bacchanaal der Parijsche bewerking zeker onovertroffen.

Zoo ziet men dus, dat de tegenstanders ten slotte minder exclusief zijn dan de volbloed voorstanders. En toch zijn hunne argumenten ontegenzeggelijk zooveel sterker dan die der andere partij. Er bestaat inderdaad wanverhouding tusschen de nieuwe en de oude gedeelten der Parijsche bewerking, en dat is door een verwijzing naar den wil van den meester niet weg te cijferen.

Ik zou echter willen vragen, waarom wij ook hier geen middenweg kunnen bewandelen, en wat er op tegen is, naar gelang der omstandigheden tusschen de oude en de nieuwe partituur een keuze te doen? Het komt er toch bij Tannhauser maar vóór alles op aan, het drama, waarvan vroeger door allerlei noodzakelijke en niet noodzakelijke besnoeiingen en veranderingen zoo goed als niets terecht kwam, weder in eere te herstellen, en dat kan evengoed geschieden met den ouden Tannhauser als met den nieuwen. Wij hebben immers gezien, dat niet alles in de nieuwe bewerking een verbetering is?

Al is ook in de partituur van 1845 de muziek van het Bacchanaal minder schitterend en de beteekenis, die, volgens Wagner, de dialoog tusschen Venus en Tannhauser ten opzichte van de daaropvolgende tragedie moet hebben, niet duidelijk genoeg uitgedrukt, zoo liggen dan toch in die gedeelten een jeugdige frischheid en oorspronkelijkheid, die stellig opwegen tegen het grootschere maar tweeslachtige, dat aan de nieuwe partituur eigen is.

UIT DE OUDE DOOS.

Amsterdamsche Muziek

DOOB

ANTIQUARIUS.

III. (Slot).

In het jaar 1817 werd herhaaldelijk Haydn's Schopfung uitgevoerd, o. a. door Eruditio Musica en door Bertelman in de Luthersche kerk.

De Duitsche opera bleef veel belangstelling wekken en had zoowel goede vocale krachten als instrumentalisten, o. a. worden genoemd de fluitisten Drouet (een Hollander van geboorte) en Fürstenau. Deze opera, onder leiding van Haberkorn gaf (in 1818) o. a. 13 maal met groot succes Rossini's Tancred. In het volgend jaar kwamen te Amsterdam de beroemde violist Lafont en de zangeres Gatalani. Toen voerde Eruditio Haydn's Stabat Mater en Beethoven's Christus am Oélberge uit, onder leiding van Fodor, met solisten der Hoogduitschc opera

Sluiten